Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0003-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/003
Наименование: Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е изграждането на подходяща и ефективна социална инфраструктура, необходима за развитието на нов тип резидентни услуги и услуги в общността на територията на община Търговище.
Дейности: Дейност 1.1 – Организация, управление и контрол
Дейност 1.2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители
Дейност 1.3. – Одит на проекта
Дейност 1.4. – Осигуряване на информация и публичност за проекта
Дейност 2.1. – Дейности по СМР за изграждане на 2 Центъра за настаняване от семеен тип
Дейност 2.2. – Оборудване и обзавеждане на 2 ЦНСТ, гр. Търговище
Дейност 2.3. – Строителен надзор
Дейност 2.4. – Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 489 620 BGN
Общ бюджет: 1 426 849 BGN
БФП: 1 426 849 BGN
Общо изплатени средства: 1 426 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 426 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 521 367 BGN
2013 445 252 BGN
2014 460 231 BGN
2015 0 BGN
1 426 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 212 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 443 162 BGN
2013 378 464 BGN
2014 391 196 BGN
2015 0 BGN
1 212 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 214 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 205 BGN
2013 66 788 BGN
2014 69 035 BGN
2015 0 BGN
214 027 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз