Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0084-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/008-01
Наименование: Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 14.06.2011
Дата на приключване: 11.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Да допринесе за разнообразяване на туристическото предлагане и икономическа диверсификация в Община Попово и региона чрез развитие на конкурентноспособна културно-историческа атракция – късноантичната крепост „Ковачевско кале” и обособяването й в комплесен интегриран туристически продукт с висока добавена стойност.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол - Сформиране на екип на проекта, отговорен за осъществяване на проектните цели и за гарантиране на успешната реализация на дейностите; - Разпределение на отговорностите на членовете на екипа и конкретни задачи. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта, счетоводител, технически ръководител, специалист вътрешен мониторинг и контрол и технически сътрудник; - Провеждане на ежеседмични срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - Актуализиране на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; - Изпълнение на процедурите за вътрешен мониторинг чрез регулярни срещи на екипа, срещи с представители на Община Попово, работни срещи с изпълнители на възложените дейности и отчетност пред Договарящия орган. Контролът ще се извършва с обичайни методи: • Изготвяне на график по дейности и прогноза на финансовия поток; • Времеви графици на задачите; • Набиране и обработка на ежемесечна оперативна информация по дейности и разходи • 100% документална проверка и проверки на място на изпълнителите на възложените дейности по проекта.
Дейност 2: Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Тази дейност ще включва: 2.1. Актуализация на предложения в настоящето проектно предложение график за провеждане на процедури за обществени поръчки чрез детайлно изготвяне на календарен линеен график, включващ началото и продължителността на всички етапи от процедурите.. 2.2. Подготовка на документации за участие в процедури на директно възлагане и на договаряне с покана до 3 фирми по реда на НВМОП за услуги и за изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство 2.3. Изготвяне на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП - ще се спазват изискванията за съдържание на документацията за участие, включително и изискванията за съдържание на техническите спецификации съгласно изискванията на ЗОП 2.4. Изготвяне на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставки по реда на ЗОП 2.5. Изготвяне на документации за участие с покана до 3 фирми по реда на НВМОП за услуги за упражняване на авторски надзор и строителен надзор, за маркетингови и рекламни дейности. 2.6. Провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка съгласно линейния график и вида на процедурата (открита процедура по ЗОП, открит конкурс по НВМОП, договаряне с покана до минимум 3 фирми по НВМОП, директно възлагане)
Дейност 3: Действия за информиране и публичност за финансовия приност на ЕФРР Тази дейност ще обхваща цялата продължителност на проекта. Основните действия за визуализация, информиране и публичност включват: • Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му • Провеждане на церемония по повод „първа копка” на обекта и официална церемония за откриване на турисическата атракцията след приключване на строително-ремонтните дейности • Изработване на 2 билборда, които ще бъдат монтирани по време на изпълнение на строително-ремонтните дейности. • Изработване и монтаж на 2 постоянни обяснителни табели за проекта, популяризиращи финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие. • Публикации, предоставящи текуща информация за различните етапи от изпълнението на проекта: - в национална медия – 2 публикации - в регионална медия – 6 публикации - в местна медия – 8 публикации - Поддръжка на информация за проекта на Интернет страницата на Община Попово - http://www.popovo.bg/ - представяне на текуща информация за развитието на проекта; обяви и съобщения; интервюта; снимков материал - Изготвяне на информационна дипляна с информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, снимков материал, мнения от местни жители, добри модели и практики, които могат да бъдат разпространени и взаимствани от други общини при изпълнението на подобни проекти - Изготвяне на транспарант и плакати популяризиращи финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие посредством ОП „Регионално развитие”
Дейност 4: Изпълнение на консервационни, реконсервационни и реставрационни работи Ще се извършат консервационни и реставрационни работи на западна порта, две кули, три сгради вьв вътрешността на античната крепост и консервационни работи на северна крепостна стена, две кули, експониране на археологическия обект и находките. Предложените мерки са разработени на принципа на минималната намеса и включват следните действия: Префугиране на всички циментови разтвори по архитектурен и технологичен проект. Изпълнение на сигнираща фуга от оловна(медна) ламарина ламарина L 20cm/d 2mm огъната на 2mm оловна(медна) тел по детайл. Изкъртване на бетон над лицевата зидария и изпълнение на квадрова лицева облицовка(за кула №12). Изпълнение на експозиционен надзид и нова “запечатка” на навсякъде по хоризонталните повърхности по двата сектора по архитектурен и технологичен проект. Изпълнение на попивни кладенци в кули №4, 10, 11 и 12. Насипване на прекопаните участъци във вътрешността на кулите.
Дейност 5: Изпълнение на лапидариум – експозиция на открито и атракцион за демонстрация на антична военна техника, антични облекла и снаряжения. Монтиране на антична сцена и обособяване на аудиториум. Ще се изпълнят строително-ремонтни дейности по приложено КСС за обособяване на лапидариум - експозиция на открито с обособени зони за експониране на антични и археологически находки от крепостта. Лапидариумът е частично вкопан в терена, което е продиктувано от неговата характеристика и връзката от/с прилежащия терен се извършва чрез външни стълби и рампи за хора с увреждания. В югозападната му част се предвижда обособяване на водна каскада, с което визуално да се осигури преход към прилежащия терен от юг. Вьншният контур на лапидариума ще се третира и вьзприема като умален многократно макет на Крепостта „Калето” от панорамните площадки, като по такьв начин посетителите ще се ориентират относно Обема и Мащабите на Крепостта и неразкритите още части от нея на този етап. Предвижда се и монтиране на античен монумент – обелиск. Пространственото развитие на зоната за атракции става в посока изток/запад на лапидариума, като в северната част, частично вкопани в терена, се обособяват две ателиета за керамика с реконструирани антични пещи, експозиционни площи, чешма с декоративна водна площ и връзка с античния водопровод на крепостта, водна каскада с алпинеум в западната част и сглобяем архитектурен монумент” Кулата” с функционално и обемно пространствено предназначение,който акцентира зоната за експониране и атракции. В атрактивното съоръжение атракцион се предвиждат функционални зони за демонстрации на антични военни техники и оръжия, на антични облекла и оборудване. Предвид по голямата денивелация на терена от север с подходящо терасиране и озеленяване се осигурява моделиране и преливане на пространствата. Предвижда се и скрито художествено осветление за експонираните антични ценности и зоната на атракциона. Аудиториума с монтажна антична сцена се обособява в източната зона на комплекса ”Археополис”, непосредствено да главния подход за посетителите, като се осигурява визуален контакт кем всички функционални зони и съорьжения. Античната открита сцена е монтажна и се разполага фронтално срещу аудиториума, съорьжена е с необходимото сценично оборудване и осветление и осигурява двустранен достьп за актьорите и контакта сьс зрителите. монтаж на сцена и обособяване на аудиториум с места за сядане на около 200 зрители за представления, свързани с кьсноантичната епоха, бит, култура, нрави и обичаи. Аудиториумът е обезпечен със санитарен възел.
Дейност 6: Инсталиране на сглобяема постройка за посетителски информационен център Като най-удачно място за инсталиране на сглобяемата постройката за Посетителски информационен център е западната част на комплекса, която попада на пресечната линия м/у ниската и висока зона от прилежащия терени по този начин се осигурява двустранен достьп до сьорьжението от югозапад и през зоната на лапидариума от изток. От друга страна това е най-кьсият пьт за довеждащата техническа инфраструктура, както и най-удачното место за разполагане на сьответните ВиК и Ел обслужващи технически сьорьжения. Постройката за Посетителския центьр представлява доставка, монтаж и инсталиране на сглобяема постройка сьс метална носеща конструкция,затваряне сьс сандвич панели по ограждащите стени и покривното покритие и с вьтрешни леки преградни мобилни щендерни стени, която се монтира вьрху монолитен нулев цикьл за укрепване на терена, което е продиктувано от хидрогеоложкия сьстав на почвата и геодезическия релеф на терена, и е със следното съдържание: Кота -3.00/ - 3.60 главно фоайе с обособена зона за информация и санитарни възли/ включително и за хора с увреждания/ , 2 бр. ателиета за реставрация с депо за археологическите експонати, технически блок за обслужване на прилежащата техническа инфраструктура. Кота 0.00/ -0.60, /изцяло сглобяема конструкция за посетителски центьр с мултимедийно оборудване за лекции, семинари и други прояви, както и за експозиция на 3D модел на крепостта, помещение за екскурзоводи и аниматори, охрана и техническо помещение за мултимедийното обслужване. Предвижда се монтаж на соларна инсталация сьс сльнчеви колектори (фотоволтаични панели) върху покрива и ориентация юг-изток с оглед енергийната ефективност на обекта. До посетителския център ще бъде доставен и монтиран автомат за топли и разхладителни напитки.
Дейност 7: Изграждане на пешеходни алеи (алейна мрежа), поставяне на указателни и информационни табели, изграждане на обзорна площадка за визуален и виртуален контакт на посетителите с крепостта, зона 7.1. Изграждане на пешеходни алеи (алейна мрежа) Разработен е проект за вътрешна алейна пешеходна мрежа, която свьрзва всички компоненти от туристическата и техническа инфраструктура. Проектната разработка съдържа типови напречни профили на пешеходните алеи със следната конструкция на настилката и варираща ширина ограничена с бетонови водещи ивици: - паважни бетонови Uni павета с дебелина 6см върху 5см пясъчна подложка и трошенокаменна основа с дебелина 20см – за пешеходните алеи - павжни бетонови Uni павета с дебелина 8см върху 5см пясъчна подложка и трошенокаменна основа с дебелина 30см – за пешеходна алея с усилена настилка, осигуряваща достъп на МПС до изградения в обекта трафопсот в случай на вария. 7.2. Създаване на експозиционен маршрут за разглеждане на обекта Предвижда се изграждане на рампи, даващи възможност на посетителите да преодолеят денивелацията, наложена от археологическите изкопи, откриващи вътрешните лица на северната и западна крепостни стени и кулите и достигане на експозиционната пътека. Смата експозиционна пътека ще бъде изпълнена над терена (30-70см) и ще обхожда обекта без да допуска слизане на самия терен. Маршрутът представлява затворена „примка”:, започва и завършва при западната порта на крепостта. 7.3. Изграждане на обзорни площадки за визуален и виртуален контакт на посетителите с крепостта Обзорните площадки ще бъдат зиградени от дървен материал и ще предоставят възможност да се разгледа обекта, както и да се запознаят посетителите с информационните табла поставени на тях. 7.4. Обособяване на зона за пикник с барбекю Предвижда се обособяване на зона за пикник с барбекю в северозападната част на прилежащия терен, обезпечана сьс санитарен възел. 7.5. Създаване на водни огледала на различни нива, антична чешма с две фонтанки, антични керамични пещи за усилване на естетическото възприятие от комплекса 7.6. Инсталиране на информационни и указателни табели. Ще бъдат доставени и инсталирани 10 броя информационните и указателни табели
Дейност 8: Благоустрояване на входното пространство на археологическия комплекс чрез реконструкция на пътен подход – отбивка за обслужване, изграждане на второстепен обслужващ път и 2 паркинга Изграждане на еднопосочна пътна връзка на местен път към с.Посабина (бивш четвъртокласен IV-20438) при км.42+940 на път II-51 “Бяла-Попово” – уширяване на настилката по местния път, както и въвеждане на подходяща вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в обсега на пътната връзка. Съществуващата пътна връзка на местния път остава ситуационно непроменена, като оста на местния път се включва перпендикулярно към оста на второкласния II-51 „Бяла- Попово” при км.42+940. Ширината на местния път към с.Посабина варира от 3.00м до 5.50м, като проектното решение предвижда развалянето на същетсвуващата настилка и изпълнението на нова настилка с ширина 6.00м, тротоар с ширина 2.00м вдясно и банкет с бетонови водещи ивици с ширина 1,50м вляво. Напречният наклон по цялата дължина на реконструирания местен път е едностранен 2.50% - осигуряващ отвеждането на повърхносните води в облицования окоп вляво. Пътната настилка се изпълнява с конструкция тип «А», за категория на движението «средно» със следните пластове: пясъчен дрениращ пласт –12см, несортирани едрозърнести минерални материали – 40см, асфалтова смес за основен пласт – 7см, неплътен асфалтобетон – 4 см, плътен асфалтобетон – 4см. Изграждане на паркинг за посетители с 22 бр. паркоместа за леки автомобили и 4 бр. паркоместа за автобуси. Главният подход към комплекса се ориентира от изток, кьдето се обособява паркинг за 22 леки автомобила, в т.ч. 2 за инвалиди и 4 места за автобуси с вход-изход кьм второстепенния обслужващ пьт. Паркингът е ориентиран успоредно на второстепенния пьт, за да се открие визуалния контакт с античната крепост и зоната кьм лапидариума с атракциона. Изграждане на локално платно със служебен паркинг (7бр. паркоместа) вдясно на местния път, към служебния и стопански вход на комплекса Предвижда се обособяване на локално платно с паркинг върху водна дига кьм служебния и стопански вход на обекта с шир 4.00/4.50 м за обслужване на стопанския блок и осигуряване на достьп за колите със специален режим : ПАБ, Полиция, Бьрза помощ и др. Отвеждане на повърхностните води от пътното платно – изграждане на необходимите водоотвеждащи съоръжения. Дъждовните води от настилката се отвеждат повърхностно посредством надлъжните и напречни наклони. Проектното решение предвижда изграждането на дълбок облицован окоп вляво по цялата дължина на местния път за с.Посабина.
Дейност 9: Изпълнение на Електро и ВиК част, парково и художествено осветление, благоустрояване на терена Зоната около постройката за Посетителския информационен центьр заедно с прилежащата кьм него инфраструктура се третира с подходящи материали близки до естествената среда с оглед максималното вписване в окрьжаващата природна среда и избягване от конфликта с античната крепост „ Калето”.
Дейност 10: Осъществяване на авторски и строителен надзор Строителен надзор Съгласно българското законодателство упражняването на независим строителен надзор е задължително за изпълнението на строителните дейности за строежите от първа до четвърта категория, следователно обектите в настоящето проектно предложение, които са трета категория, задължително подлежат на строителен надзор. Предвижда се процедура за възлагане на малка обществена поръчка за услуги за предоставяне на строителен надзор по реда на НВМОП. Изпълнителят на тези услуги – Консултант - ще има за задача да извършва мониторинг (да наблюдава) Изпълнителя на строителните дейности (Строителя) и да докладва на Възложителя при откриване на несъответствия в качеството на използваните материали, техническите характеристики, стандартните норми и други отклонения от предварително договорения обхват и качество на строителните дейности. В този смисъл строителният надзор на обекта ще извършва качествен контрол в полза на Възложителя, което ще представлява второ ниво на осъществяване на вътрешен мониторинг. Авторски надзор Настоящето проектно предложение предвижда възлагане и на дейности по авторски надзор, който ще следи дали Строителят изпълнява строителните дейности на обектите съгласно изискванията на изготвените инвестиционни проекти, техните детайли и чертежи. Всяко отклонение ще се докладва на Възложителя. Авторският надзор ще се явява трето ниво на вътрешен мониторинг.
Дейност 11: Въвеждане в експлоатация на туристически комплекс „Ковачевско кале” След изпълнението на строително-ремонтните дейности в съответствие с издадените строителни книжа, заверената екзекутивна документация, всички изисквания към строежите съгласно ЗУТ и поднормативната база към него, както и в съответствие с условията на сключения договор/и за строителство на обекта се пристъпва към искане за издаване на Разрешение за ползване от РДНСК-Търговище. Към него се прилага изготвеният окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор, Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа образец 15 - Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с което се осъществява предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, който доказва че строежът е годен за въвеждане в експлоатация, както и др. документи съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба No.2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В резултат на работата на Държавна приемателна комисия назначена от Началника на РДНСК-Търговище следва издаването на Разрешение за ползване за изградените/рехабилитираните обекти.
Дейност 12: Изпълнение на рекламни и маркетингови дейности, мултимедийно представяне на крепостта За осъществяване на подходящ маркетинг и реклама на туристическия продукт са предвидените следните действия: 9.1. Мултимедийно представяне на крепостта, анимация 9.2. Създаване на пълноцветен каталог за Ковачевско кале с приложена карта на комплекса, 9.3. Създаване на рекламен видеоклип за крепостта 9.4. Създаване на маркетингова стратегия за промоция и маркетинг на крепостта с оглед превръщането й в конкурентоспособен комплексен туристически продукт, с насоки за съдържанието и оформянето на информационните и рекламни продукти, основни целеви групи и комуникация с тях, целеви пазари и насочване към тях и др. 9.5. Организиране на събития, прояви в района на атракцията – вьзстановка на 2 сьбития/ритуали от кьсноантичанта епоха, като бит и култура, нрави и обичаи; 9.6. Организиране на промоционален тур до туристическия комплекс за журналисти и туроператори; 9.7. Разработване на база данни за регистриране на посетителите на Ковачевско кале, разработване на въпросници за обратна връзка
Дейност 13: Осъществяване на професионално обучение на екскурзовод и аниматор Ще бъде проведено професионално обучение на 1 екскурзовод и 1 аниматор за придобиване на квалификация по професии 812030 „Екскурзовод” и 812040 „Аниматор” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО. Обучението ще бъде проведено след процедура за избор на изпълнител от лицензирана организация вписана в Регистъра на НАПОО, притежаваща лиценз за горепосочените професии. Лицата преминали обучението ще бъдат наети в подкрепената атракация в продължение на минимум 12 месеца след приключване на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 937 872 BGN
Общ бюджет: 4 015 355 BGN
БФП: 3 710 637 BGN
Общо изплатени средства: 3 154 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 710 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 153 204 BGN
2013 932 809 BGN
2014 1 068 028 BGN
2015 0 BGN
3 154 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 154 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 153 204 BGN
2013 932 809 BGN
2014 1 068 028 BGN
2015 0 BGN
3 154 041 BGN
В т.ч. Национално финансиране 556 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 306 791 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой обучени хора в подкрепените атракции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз