Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0008-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/004-01
Наименование: Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище
Дейности: Сформиране на екип за ефективна организация и управление на проектните дейности
Действия за информиране на обществеността и осигуряване на публичност
Осъществяване на отчетност по проекта
Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедурите
(Изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на пътните участъци (23,190 км) от общинската пътна мрежа на Община Търговище
Въвеждане на рехабилитираните пътни участъци в експлоатация
Изготвяне на средносрочна 5-годишна инвестиционна програма за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 099 109 BGN
Общ бюджет: 2 052 730 BGN
БФП: 2 052 730 BGN
Общо изплатени средства: 1 894 827 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 052 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 409 911 BGN
2009 20 766 BGN
2010 259 560 BGN
2011 - 5 280 BGN
2012 1 209 870 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 894 827 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 744 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 348 424 BGN
2009 17 651 BGN
2010 220 626 BGN
2011 - 4 488 BGN
2012 1 028 390 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 610 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 307 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 61 487 BGN
2009 3 115 BGN
2010 38 934 BGN
2011 - 792 BGN
2012 181 481 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 224 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз