Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0017-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/009
Наименование: Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 12.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да подобри взаимосвързани елементи на физическата ифраструктура на град Попово, като по този начин осигури качествена жизнена и екологична градска среда, допринасяща за нови възможности за икономическо развитие, териториална кохезия и социално включване, както и за повишаване на привлекателността, идентичността на града за посетители и инвеститори
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 2: Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Действия за информиране и публичност за финансовия приност на ЕФРР
Дейност 4: Рехабилитация на настилки на улици и алеи в периферния жилищен комплекс "Русаля", създаване на детски площадки, озеленяване и паркова мебел
Дейност 5: Рехабилитация на улици «Асен Златаров», «Панайот Волов» и «Пирин планина» в град Попово
Дейност 6: Архитектурно-ландшафтно обновяване на парк «Градска градина» в град Попово
Дейност 8: Благоустрояване на жилищен комплекс "кв. 110" и "кв.111
Дейност 9: Осъществяване на авторски и строителен надзор)
Дейност 11: Разработване на план за действие за интегрирано развитие на целевата територия и за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси
Дейност 10: Въвеждане в експлоатация на обновените/ изградени обекти в настоящето проектно предложение
Дейност 7: Изпълнение на инженерна инфраструктура и архитектурно - пространствено оформление на пешеходна зона по бул."България" от ул."Ал. Стамболийски" до пл." Трети март"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 459 527 BGN
Общ бюджет: 6 588 070 BGN
БФП: 6 588 070 BGN
Общо изплатени средства: 6 597 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 588 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 123 655 BGN
2011 5 656 388 BGN
2012 0 BGN
2013 817 572 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 597 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 599 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 105 106 BGN
2011 4 807 930 BGN
2012 0 BGN
2013 694 936 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 607 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 988 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 548 BGN
2011 848 458 BGN
2012 0 BGN
2013 122 636 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
989 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 8 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз