Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/002-01
Наименование: "Реконструкция/възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр.Омуртаг"
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 07.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Да се повиши качеството на медицинското обслужване в община Омуртаг, чрез осигуряване на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в„МБАЛ – Омуртаг” ЕАД, като водещо лечебно заведение в общината, допринасяща за устойчиво местно социално-икономическо развитие в Община Омуртаг
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подпомагане и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда в МБАЛ Омуртаг (Строително Монтажни Работи
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 6: Доставка и монтаж на специализирано диагностично оборудване
Дейност 7: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 8: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 446 600 BGN
Общ бюджет: 3 733 109 BGN
БФП: 3 654 436 BGN
Общо изплатени средства: 3 654 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 654 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 993 798 BGN
2014 1 660 637 BGN
2015 0 BGN
3 654 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 106 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 694 729 BGN
2014 1 411 542 BGN
2015 0 BGN
3 106 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 548 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 299 070 BGN
2014 249 096 BGN
2015 0 BGN
548 165 BGN
Финансиране от бенефициента 83 963 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз