Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/019-01
Наименование: Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за постигане на устойчиво и интегрирано местно развитие на Община Омуртаг чрез обновяване и модернизиране на част от образователната инфраструктура, като в резултат на това повиши привлекателността на предложените за интервенция образователни институции и подобри качеството на жизнената среда и образователния процес.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Подготовка на дейност 2 Реализиране на текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на подизпълнители и отчетност по проекта
Подготовка на дейност 3 Организиране на информационна кампания за популяризиране на проектните дейности , постигнатите резултати и финансовият принос на ЕФРР
Подготовка на дейност 4 Изготвяне на пълен комплект от документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на под изпълнители
Подготовка на дейност 5 Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Подготовка на дейност 6 Изпълнение на строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Гимназия „Симеон Велчев”- гр. Омуртаг
Подготовка на дейност 7 Изпълнение на строително-ремонтни дейности и мерки за нергийна ефективност на Детска ясла № 1- гр. Омуртаг.
Подготовка на дейност 8 Въвеждане в експлоатация на обновените и модернизирани 3 броя образователни институции
Подготовка на дейност 9 Изготвяне на средносрочна инвестиционна програма за гарантиране поддръжката и развитието на образователната инфраструктура в община Омуртаг
Изпълнение на дейност 11 Изготвяне на средносрочна инвестиционна програма за гарантиране поддръжката и развитието на образователната инфраструктура в община Омуртаг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 135 BGN
Общ бюджет: 707 451 BGN
БФП: 707 451 BGN
Общо изплатени средства: 711 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 707 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 240 207 BGN
2010 547 785 BGN
2011 0 BGN
2012 - 76 778 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
711 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 601 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 204 176 BGN
2010 465 617 BGN
2011 0 BGN
2012 - 65 261 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
604 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 031 BGN
2010 82 168 BGN
2011 0 BGN
2012 - 11 517 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 682 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз