Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0004-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/010-01
Наименование: "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда"
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Обща цел  Да допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на град Разград чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за подобряване на физическата среда и качеството на живот в град Разград и осигуряване на градска среда с високо екологично и естетическо качество.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол)
дейност 2 (Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки)
дейност 3 (Действия за информиране и публичност за финансовия принос на ЕФРР)
дейност 4 (Провеждане на анкетни проучвания, експертни форуми, кръгли маси, фокус групи, публични обсъждание с участието на обществеността и заинтересованите страни)
дейност 5 (Разработване на Целеви и проблемен анализ и Визия за развитието а град Разград до 2020г., определяне на зона/и за въздействие)
дейност 6 (Разработване на Стратегия и цели на ИПГВР на град Разград)
дейност 7 (Разработване на Матрица-бюджет на ИПГВР и програми за реализация на зоните за въздействие)
дейност 8 (Преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР съгласно ЗООС и изготвянето им при преценка на компетентните органи)
дейност 9 (Изготвяне на Задание/я за проектиране за изработване на подробни устройствени планове на определените зони за въздействие)
дейност 10 (Осъществяване на предварителни и предпроекти проучвания, технически задания за инвестиционно проектиране)
дейност 11 (Изработване на подробни устройствени планове за определените зони за въздействие)
дейност 12 (Преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на съответните подробни устройствени планове съгласно ЗООС и поднормативната база към него)
дейност 13 (Извършване на одит по проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 890 BGN
Общ бюджет: 369 233 BGN
БФП: 369 233 BGN
Общо изплатени средства: 350 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 369 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 99 500 BGN
2013 165 642 BGN
2014 85 630 BGN
2015 0 BGN
350 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 313 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 026 BGN
2013 148 206 BGN
2014 76 616 BGN
2015 0 BGN
313 848 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 474 BGN
2013 17 436 BGN
2014 9 014 BGN
2015 0 BGN
36 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз