Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/001
Наименование: "Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции"
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Развитие на регионален туристически продукт в общините Исперих, Разград и Попово, основан на природното, културно и историческо наследство и постигане на по-висока ефективност на регионалния маркетинг посредством прилагане на интегриран подход. Специфични цели:  Популяризиране на природното, културното и историческото наследство в общините Исперих, Разград и Попово чрез включване в регионални туристически пакети и намаляване на териториалната концентрация и сезонната ограниченост на туризма.  Икономическа диверсификация на целевата територия чрез привличане на потребители на специфични регионални продукти, ориентиране към нови пазарни сегменти и използване на съвременни техники за популяризиране и реклама.
Дейности: Дейност 1 Организация, изпълнение и управление на проекта
Дейност 2 Разработване на документация по процедури за избор на външни изпълнители
Дейност 3 Разработване на нови туристически пакети и диверсификация на съществуващите.
Дейност 4 Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети.
Дейност 5 Организиране и участие в международни туристически борси и национално туристическо изложение.
Дейност 6 (дейността се извършва 5,6,20,20 и 22 м.) Мониторинг, анализ и оценка на ефективността на маркетинговите и рекламни дейности
Дейност 7 Организиране на експедиентски пътувания за туроператори и журналисти
Дейност 8 Организиране и провеждане на комуникационна кампания за популяризиране на туристическия продукт.
Дейност 9 Одит на проекта
Дейност 10 Осигуряване на информация и публичност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 830 BGN
Общ бюджет: 319 505 BGN
БФП: 319 505 BGN
Общо изплатени средства: 303 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 182 800 BGN
2014 97 928 BGN
2015 22 802 BGN
303 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 163 558 BGN
2014 87 620 BGN
2015 20 402 BGN
271 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 242 BGN
2014 10 308 BGN
2015 2 400 BGN
31 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири
Индикатор 10 Нетни годишни приходи от вътрешен/международен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз