Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/044
Наименование: Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Да създаде подходяща и ефективна социална инфраструктура за децата и младежите с увреждания от ДДМУИ и ДМСГД.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за организиране, управление и изпълнение на проекта
дейност 2 Информация и публичност
дейност 3 Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП за поддоговорените дейности
дейност 4 Отчетност по проекта, мониторинг и контрол
дейност 5 Строителен и авторски надзор
дейност 6 Строително-монтажни работи
дейност 7 Приемане и разрешаване ползването на обектите
дейност 8 Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане
дейност 9 Изготвяне на средносрочен 3-годишен план за действие за продължаване на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 780 497 BGN
Общ бюджет: 1 486 888 BGN
БФП: 1 486 888 BGN
Общо изплатени средства: 1 486 888 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 486 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 918 252 BGN
2014 568 637 BGN
2015 0 BGN
1 486 888 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 263 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 780 514 BGN
2014 483 341 BGN
2015 0 BGN
1 263 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 223 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 137 738 BGN
2014 85 295 BGN
2015 0 BGN
223 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз