Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0012-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-12-30
Наименование: "Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, гр. Разград"
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 14.09.2011
Начална дата: 14.10.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1.Реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ – Разград, с цел достигане на емисионните ограничения за заустване на отпадъчни води във водоприемник „чувствителна зона” и постигане на изискванията на разрешителното за заустване на отпадъчните води във воден обект; 2.Увеличаване дела на населението обхванато от канализация до 98%, както и увеличаване способността на съществуващата канализация да поеме водните количества и товари през проектния хоризонт; 3.Намаляване на загубите на вода чрез намаляване на инфилтрацията към канализационната система; 4.Осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при поносими икономически параметри.
Дейности: Дейност 6: Проектиране Изготвяне на идеен проект за РРМ на ПСОВ и за ВиК мрежи в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 / 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ чл. 142 и "Изисквания за подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС"
Дейност 10: Одит Дейността обхваща осигуряване на текущ (междинен) и краен (при изпълнение на етап) одит по проекта. Дейността ще бъде организирана в съответствие с насоките за извършване на одит, публикувани на интернет страницата на ОПОС и изскванията, записани в ДБФП и Поканата за кандидатстване.
Дейност 4: Изработване подробен устройствен план Изработване подробен устройствен план, в случай на необходимост за ПСОВ и/или ВиК мрежата
Дейност 3: Изготвяне на план (програма) за управление на утайките Изготвяне на план (програма) за управление на утайките
ІІ етап, дейност 5: Одит Дейността ще обхваща осигуряване на текущ (междинен) и краен одит по проекта и ще бъде организирана в съответствие с насоките за извършване на одит, публикувани на интернет страницата на ОПОС и изскванията, записани в ДБФП и Поканата за кандидатстване. Дейността ще бъде възложена за двата етапа на проекта едновременно.
ІІ етап, дейност 6: Публичност и информация Дейността обхваща организирането и реализацията на мерки за публичност, включително подготовка, разпространение и публикуване на материали, популяризиращи приноса на ЕС и щ ебъде осъществена съгласно Насоките за информация и публичност по ОПОС, публикувани на интернет страницата на ОПОС. За втория етап от изпълнението на проекта, като мерки са предвидени: печатни материали - минимум един вид брошура, с минимално количество 200 бр.; билбордове; постоянни обяснителни табели, с монтаж до 1 седмица след отстраняване на билборда; информационни табели - 70х50 см, с монтаж до 1 месец след сключване на ДБФП; публични събития - минимум 2 броя; официални церемонии - първа копка и официално откриване на обекта; информационни стикери, които ще бъдат поставени върху техника и оборудване, предназначени за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта или в резултат от него; платени публикации и излъчвания; покани, папки, тефтери и др.; банери и рекламни пана.
ІІ етап, дейност 1: Работно проектиране и авторски надзор за РРМ на ПСОВ и ВиК мрежите Предвидена дейност за изпълнение на втори етап от проекта - Работно проектиране и авторски надзор за РРМ на ПСОВ и ВиК мрежите
Дейност 5: Изготвяне на анализ разходи-ползи Изготвяне на анализ разходи-ползи, съобразен с насоките на ЕК за изготвянето му (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи 2008 г.), както и с указанията на ЕК към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007 г. и Националната методология за изготвяне на анализа
ІІ етап, дейност 2: Строителство на одобрените за финансиране инвестиционни компоненти Предвидена дейност за изпълнение на втори етап от проекта. Дейността включва реализиране на строително - монтажните дейности и доставка на необходимото оборудване.
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Във връзка с изпълнението на тази дейност ще бъдат разработени следните документации за възлагане на обществени поръчки: 1.ТП за избор на проектант за подготовка на ПП, ПУП, идейни проекти з аРРМ на ГПСОВ и ВиК мрежи и програма за управление на утайките; 2.ТП за подпомагане на общината в изпълнението и управлението на проекта - документацията за възлагане на обществената поръчка ще бъде разработена и възложена за двата етапа на изпълнение на проекта; 3.Публичност по проекта - документацията за възлагане на обществената поръчка ще бъде разработена и възложена за двата етапа на изпълнение на проекта; 4.Одит на проекта - документацията за възлагане на обществената поръчка ще бъде разработена и възложена за двата етапа на изпълнение на проекта; 5.Подготовка на документация по ЗОП за избор на изпълнител на работен проект и строител, базиран на ФИДИК Жълта книга; 6.Строителен надзор
ІІ етап, дейност 4: ТП за организация и управление на проекта Осигуряване на организационна структура за организация и качествено управление на изпълнението на проекта, която ще се състои от служители на общината и външна техническа помощ. Същевременно са предвидени и механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост.
ІІ етап, дейност 3: Строителен надзор Предвидена дейност за изпълнение на втори етап от проекта. Строителния надзор се осъществява по време на строителството.
Дейност 9: Управление Община Разград ще възложи на свои служители задачи по управлението на проекта (Ръководител проект, Координатор, Експерт-Юрист, Експерт-Финансово-счетоводни дейности, Мониторинг и нередности. В ЗИП ще бъде включен и представител на асоциирания партньор "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, който ще бъде с квалификация инженер в областта на ВиК системите. Дейността на експертите ще се подпомага от изпълнител на договора "ТП за подпомагане на общината в изпълнението и управлението на проекта" Консултанта щ етрябва да предостави на разположение на общината за времето на изпълнение на договора минимум трима експерти ВиК или строителен инженер, юрист и експерт с икономическо образование, както и при необходимост краткосрочни експерти.
Дейност 8: Доклад за изпълнение на първия етап Дейността обхваща изготвянето на доклад за изпълнение на първия етап, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.), който да бъде представен на УО на ОПОС, с цел получаване на финансиране за реализация на втория етап на проекта
Дейност 11: Публичност Дейността обхваща организирането и реализацията на мерки за публичност, включително подготовка, разпространение и публикуване на материали популяризиращи приноса на ЕС и щ ебъде осъществена съгласно Насоките за информация и публичност по ОПОС, публикувани на интернет страницата на ОПОС. За първия етап от изпълнението на проекта, като мерки са предвидени: публични събития, печатни материали, информационни табели.
Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване Разработване на прединвестиционно проучване за реконструкция, разширение и модернизация (РРМ) на ПСОВ и ВиК мрежи на агломерацията с обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 4 / 21.05.2001 г. към ЗУТ з аобхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с "Изискванията за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС". Към разработката ще бъдат включени и допълнителни дейности за проучване на водоснабдителната / отводнителната норма, състояние на ВиК мрежата - течове, инфилтрация, преливане в сухо време на отпадъчни води от преливни шахти, количество и качество на отпадъчните води.
Дейност 2: Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за ВиК мрежата и за ПСОВ Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за ВиК мрежата и за ПСОВ, в случай на необходимост
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 031 308 BGN
Общ бюджет: 558 293 BGN
БФП: 558 293 BGN
Общо изплатени средства: 558 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 558 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 217 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 405 077 BGN
558 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 446 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 573 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 324 061 BGN
446 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 643 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 81 015 BGN
111 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз