Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/034
Наименование: Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се увеличат възможностите за устойчиво развитие на Община Разград чрез осигуряване на енергоефективна образователна инфраструктура, ползваща възобновими енергийни източници.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Разпространение на информация и публичност Дейност 2: Разпространение на информация и публичност
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители (възлагане на обществени поръчки) Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители (възлагане на обществени поръчки)
Дейност 4: Извършване на СМР в сградите на ОУ "Никола Икономов", ОУ "Отец Паисий", ОУ "Г.С.Раковски" Дейност 4: Извършване на СМР в сградите на ОУ "Никола Икономов", ОУ "Отец Паисий", ОУ "Г.С.Раковски"
Дейност 4а: Извършване на СМР в сградите на СОУ ''Христо Ботев'' и Спортно училище, СОУ "Иван Тургенев" и ПГХТБТ "Мария Кюри" Дейност 4а: Извършване на СМР в сградите на СОУ ''Христо Ботев'' и Спортно училище, СОУ "Иван Тургенев" и ПГХТБТ "Мария Кюри"
Дейност 5: Осъществяване на авторски надзор Дейност 5: Осъществяване на авторски надзор
Дейност 6: Осъществяване на независим строителен надзор Дейност 6: Осъществяване на независим строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация на ОУ "Никола Икономов", ОУ "Отец Паисий", ОУ "Г.С.Раковски". Дейност 7: Въвеждане в експлоатация на ОУ "Никола Икономов", ОУ "Отец Паисий", ОУ "Г.С.Раковски".
Дейност 7а: Въвеждане в експлоатация на СОУ ''Христо Ботев'' и Спортно училище, СОУ "Иван Тургенев" и ПГХТБТ "Мария Кюри" Дейност 7а: Въвеждане в експлоатация на СОУ ''Христо Ботев'' и Спортно училище, СОУ "Иван Тургенев" и ПГХТБТ "Мария Кюри"
Дейност 8: Плащане към изпълнители Дейност 8: Плащане към изпълнители
Дейност 9: Провеждане на одит Дейност 9: Провеждане на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 678 199 BGN
Общ бюджет: 4 383 615 BGN
БФП: 4 383 613 BGN
Общо изплатени средства: 3 726 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 383 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 454 490 BGN
2014 1 272 026 BGN
2015 - 367 BGN
3 726 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 726 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 454 490 BGN
2014 1 272 026 BGN
2015 - 367 BGN
3 726 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 657 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Намaляване на броя на отсъствията в училищата (*базовата стойност е за период септември 2007 г – февруари 2008 г.)
Индикатор 7 (Д) Облагодетелстваното население 3 на община Разград, включително население от: - гр. Разград - с. Раковски - от останалите 12 села, в които няма училища и деца от които учат в обхванатите от проекта училища*
Индикатор 8 (Д) Икономия на парични средства на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 9 (Д) Подобрена образователна инфраструктура- брой сгради
Индикатор 10 (Д) Подобрена образователна инфраструктура Брой училища
Индикатор 11 (Д) Подобрена образователна инфраструктура – Топлинно изолиране на стени - кв.м. РЗП
Индикатор 12 (Д) Подобрена образователна инфраструктура – Подмяна на дървена и метална дограма с PVC дограма със стъклопакет -кв.м. РЗП
Индикатор 13 (Д) Подобрена образователна инфраструктура – Топлинно изолиране на покрив - кв.м. РЗП
Индикатор 14 (Д) Подобрена образователна инфраструктура – Топлинно изолиране на под - кв.м. РЗП
Индикатор 15 (Д) Подобрена образователна инфраструктура – водна отоплителна инсталация
Индикатор 16 (Д) Подобрена образователна инфраструктура – Автоматично управление на КЦ
Индикатор 17 (Д) подмяна на осветителни тела
Индикатор 18 (Д) слънчеви колектори
Индикатор 19 (Д) Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз