Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
Номер на проект: 1/01.06.2012
Наименование: Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение цели изграждането на областен информационен център в гр. Разград, чиято основна функция е предоставянето на информация относно кохезионната политика на ЕС и нейните цели, както и начините за прилагането ù чрез структурните фондове и оперативните програми на Р България. За целта, помещение общинска собственост, находящо се в идеалния център на гр. Разград, ще бъде преустроено и оборудвано. Информационният център:  ще предоставя информация (на ниво област) на заинтересованите страни - граждани, бизнес, НПО, браншови организации и др., относно възможностите за финансиране на проекти за постигане на териториална кохезия;  ще сътрудничи активно с Управляващите органи на оперативните програми, техните ресорни министерства, регионалните им структури, представителства на мрежата Европа директно и други информационни мрежи с европейска насоченост, както и с местните и регионални медии;  ще съдейства на Управляващите органи на оперативни програми при организиранет
Дейности: Дейност 4 Предоставяне на услуги от информационния център Основна цел на новоизградения информационен център ще бъде предоставянето на безвъзмездни услуги за целевите групи, изразяващи се в информационни, комуникационни и експертни дейности. Служителите в центъра ще предоставят разнообразна информация за политиките на ЕС, СКФ чрез които те се реализират, НСРР и оперативните програми в Р България. Във всяка една от общините в област Разград са предвидени 7 бр. срещи за популяризиране на оперативните програми на Република България, 35 бр. срещи за предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по отворени схеми на оперативните програми, новият програмен период 2014-2020 г., добри практики и др. В дейностите по провеждането на информационните събития, организирани от информационния център, ще бъдат привиличани външни експерти с опит в прилагането на Структурните фондове в Р България. Служителите в центъра ще оказват подкрепа при организиране на инициативи за информация и публичност, организирани от ЦИКО, УО на ОП и други. По случай Деня на Европа (09 май) и Денят на българската община (12 октомври) ще бъдат организирани общо 3 бр. събития под надслов Дни на Европа в Разград. Индикативната програма на мероприятието включва: откриване на улична изложба Европа променя Разград с фотоси на обекти в общината, реновирани със средства от европейските фондове, както и фотоси на схеми и компютърни въстановки на обекти, които показват как ще изглеждат те след тяхното реновиране в резултат на проектите, по които в момента общината работи; пешеходна и колоездачна обиколка от деца и младежи на обектите, реновирани със средства от европейските фондове и на тези, които подлежат на интервенция по проекти, по които в момента се работи; викторина за Европейския съюз и наученото при посещенията на обектите; щафета Европа всеки пункт е с името на държава, членка на ЕС; празнична програма Младите таланти на Разградс мажоретно шоу и любителски изпълнения на деца и юноши; конкурс Децата на Разград рисуват Европа; провеждане на тематична конференция Добри практики от реализирани проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в Лудогорието; празничен концерт Европа на младите хора и други. Ще бъде разпространявана до потенциални бенефициенти информация за отворени схеми по ОП, както и други възможности за финансиране на проектни намерения. Центърът ще разпространява безплатно информационни материали, издадени от ЕК, други европейски институции, УО на ОПТП, както и изготвени по различни проекти наръчници, ръководства, стратегии и добри практики. На видео екран, предоставен от Централния информационен офис ЦИО, ще се излъчва информация за актуални възможности за финансиране, клип за добрите практики, рекламен клип за услугите, извършвани от областния информационен център, както и мултимедийни презентации на УО на оперативните програми по новооткритите схеми. С цел обхващане на по-широк кръг от целевите групи служителите в информационния център ще разработят и ще възложат разпространението (чрез влагане на информационния материал в тиража на един местен вестник) на брошура, популяризираща Кохезионната политика на ЕС. Също така ще бъде изготвена информационна брошура, представяща оперативните програми в РБ, брошура и аудио-визуален материал (клип), представяща добри практики в изпълнението на проекти, финансирани по СКФ, както и CD, съдържащ информация за актуални схеми за финансиране на проектни намерения. Материалите ще бъдат разпространявани по време на различните информационни събития, както и на място в центъра. Ще бъдат използвани различни канали за комуникация с целевите групи– телефон, факс, ел. поща. На място, в информационния офис, потребителите също ще имат възможност да получават детайлна информация, да използват специализирана литература и други информационни ресурси с европейска тематика. В процеса на функциониране на центъра, служителите му ще работят в тясно сътрудничество с общинските и регионални власти, областна администрация, другите областни информационни центрове, Централния информационен офис, УО на ОП и техните ресорни министерства. Офисът ще организира също така информационни събития за проактивна работа с медиите за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС. Разходи за наем на помещения и съответните разходи за отопление, ток, вода, телефон, факс и др. в размер на 44 740,00 лв. Таблица 3 от Приложение 2. Бюджет на проекта; Разходи за консумативи и материали: 9 000,00 лв. Таблица 4 от Приложение 2. Бюджет на проекта. Разходите включват доставка на копирна хартия, консумативи за принтери, папки, пишещи средства и др., чиято доставка ще представлява неразделна част от договор на Община Разград за доставка на посочените консумативни материали;Разходи за абонамент за издания/интернет: 2 772,00 лв. Таблица 5 от Приложение 2. Бюджет на проекта;Разходи за командировки: 19 500,00 лв. Таблица 2 от Приложение 2. Бюджет на проекта. Услугата ще бъде възложена на изпълнител; Разходи за закупуване на обзавеждане и Multitouch surface устройство: 15 674,00 лв. Таблица 11 от Приложение 2. Бюджет на проекта. Услугата ще бъде възложена на изпълнител Общите разходи, предвидени за изпълнение на дейността възлизат на 81 440,00 лв. Таблица 8 от Приложение 2. Бюджет на проекта
Дейност 2: Възлагане на дейности на изпълнители В процеса на изпълнение на проекта част от дейностите ще бъдат възложени на външни изпълнители в съответствие с изискванията на ЗОП/НВМОП, както и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на проектните дейности, ще съблюдават равнопоставеността на всички заинтересовани институции и физически лица независимо от техния пол, раса и националност. Ще бъдат строго съблюдавани и принципите: законосъобразност, публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и необвързаност.Възлагане на дейностите ще бъде извършено за:Изпълнение на СМР;Избор на служители, които ще работят в информационния център след публично обявен конкурс при ясни и прозрачни правила. Назначаването им ще се осъществи след съгласуване с Централния информационен офис;Изготвяне на рекламно-информационни материали - информационна брошура, популяризираща Кохезионната политика на ЕС; информационна брошура, представяща оперативните програми на РБ; информационна брошура, популяризираща добрите практики по изпълнение на проекти, финансирани от СКФ на територията на областта; CD с информация за отворени схеми за финансиране по оперативни програми; информационно табло; банер; информационен пакет; плакати; дипляна, представяща целите, проектните дейности и очакваните резултати на проекта; брошури с информация за предоставяните от информационния офис услуги; аудио-визуални материали (клипове) – за добрите практики и за услугите, предоставяни от информационния център;Прес-съобщения в местните и регионални печатни медии;Разпространение на информационна брошура, популяризираща Кохезионната политика на ЕС;Организиране на пресконференция;Платени репортажи;Кетъринг на информационните събития, организирани от информационния център;Канцеларски материали;СОТ на помещението;Почистване и хигиена; Външни лектори;Доставка на обзавеждане и оборудване на ОИЦ-Разград.Очаква се възлагането на всичките предвидени по проекта обществени поръчки да приключи не по-късно от 31.12.2012 г.
Дейност 5: Публичност и информираност Дейността предвижда:Изготвянето на рекламно-информационни материали (100 бр. плакати, 1 банер, 500 бр. дипляни, представящи целите, проектните дейности и очакваните резултати ) популяризиращи приноса на ОПТП, съфинансирана от ЕФРР, за изпълнение на проекта;Изготвяне на аудио-визуален материал (клип) и 500 бр. брошури с информация за предоставяните от информационния офис услуги; Излъчване на платен репортаж (2 бр.) в регионален телевизионен канал за напредъка по изпълнението на проектните дейности;Публикуване на 30 бр. прес-съобщения в местните и регионални печатни медии, съдържащи информация за статуса на изпълнение на проектните дейности;Провеждане на пресконференция за представяне пред широката общественост на новооткрития информационен център и на услугите, които той ще предоставя;Изготвяне и монтаж на информационно табло (1 бр.), популяризиращо приноса на ОПТП и ЕФРР за реализация на проекта;Изготвяне и разпространение на 700 бр. информационни пакети (папка с ластик A4, ПАД A5 и химикал) съдържащи всички задължителни атрибути, конкретизирани в Указанията към бенефициентите на оперативна програма Техническа помощ за прилагане на мерки за информиране и публичност;Изработка, доставка и монтаж на обемно лого;Брандиране на врати и прозорци;Изработване на надписи с контактна информация.Информация за целите, проектните дейности и очакваните резултати от проекта ще бъде публикувана и на общинската интернет страница www.razgrad.bg. На видео-екрана, предоставен от Централния информационен офис ЦИО, ще се излъчват филми, рекламни клипове и спотове, популяризиращи кохезионната и други политики на ЕС. Всички мерки по публичност и информираност ще се изпълняват в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕО 1828/2006. Предвидени са следните разходи за изпълнение на дейността: Разходи, свързани с разработването и разпространението на печатна информация и аудиовизуални материали: 15 160,00 лв. Таблица 6 от Приложение 2. Бюджет на проекта; Разходи за информация и публичност: 14 610,00 лв. Таблица 7 от Приложение 2. Бюджет на проекта.
Дейност 1: Управление и изпълнение на проекта С цел ефективно изразходване на предоставената безвъзмездна помощ за постигане на заложените резултати е сформиран екип за управление, изпълнение и отчитане на проекта. Екипът се състои от ръководител, счетоводител и експерт-юрист, с които ще бъдат сключени граждански договори след подписване на договор за финансиране на проекта. Ангажиментите на членовете на екипа ще бъдат дефинирани в длъжностни характеристики. Ръководителят ще организира и координира дейностите по изпълнение на проекта в тяхната цялост. Ще следи за спазването на план-графика на проекта и отчитането на възложените на външни изпълнители дейности; ще осъществява цялостен анализ на процесите при протичане на проекта, както и планирането на всички дейности за нормалното му изпълнение; ще организира и провежда регулярни срещи на проектния екип със служителите в информационния офис, при необходимост ще взаимодейства с експерти от общинската администрация; активно ще комуникира с централния информационен офис и УО на Програмата; ще следи за качественото изпълнение на всички дейности по проекта. Ще изготвя отчети за напредъка на изпълнение на проектните дейности. Счетоводителят ще извършва счетоводната отчетност на дейностите по проекта. Ще следи за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства. Ще съдейства при осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби. Ще изготвя финансовата част на междинните отчети, както и исканията за междинни и окончателно плащания за извършените от бенефициента разходи. Експертът-юрист ще бъде отговорен за качественото изготвяне на документациите за провеждане на обществени поръчки в пълно съответствие с разпоредбите на ЗОП/НВМОП и ще следи за стриктното спазване на приложимите процедури. Неговото привличане в екипа за управление на проекта се налага от спецификата, свързана с прилагането на законодателството на Р България, касаеща възлагането на обществени поръчки на изпълнители.
Дейност 6 Отчетност и мониторинг Отчитането на напредъка по изпълнението на проекта ще се извършва в съответствие с общите условия за изпълнение на проекти по ОПТП – на календарно тримесечие и окончателно, при приключване на проектните дейности. Отчитането на извършената от административния екип работа по проекта ще се извършва посредством ежемесечни отчети. Ръководителят на проекта ще организира регулярни оперативни срещи със счетоводителя за постигане на балансирано вземане на решения, касаещи изпълнението на проекта и за наблюдение на реализацията на проекта спрямо предварително заложените индикатори за успех. Срещите ще позволяват да се проследи изпълнението на проекта, спазването план-графика на проекта и ще дават възможност за навременно и адекватно реагиране на промени и предизвикателства. Периодично в срещите ще участват и служителите в информационния център. Ще бъде извършвана от ръководителя на проекта физическа и документална проверка на място на възложените дейности преди извършване на фактическо плащане към външните изпълнители.
Дейност 3: Създаване на информационен център Дейността обхваща преустройство на предвиденото помещение, въвеждането в експлоатация на офиса на информационния център, оборудването и подбора и наемане на служители. Предложеният обект се намира в приземния етаж на четириетажна масивна жилищна сграда, находяща се на бул. България №34 и е собственост на Община Разград (АОС №922). Площта на обекта е 59,59 кв. метра. В обекта има ток и вода, наличен е и санитарен възел с тоалетна. Първоначалното предназначение на обекта е магазин за промишлени стоки – продажба на цветя. Предвидените по проекта СМР са изключително вътрешни и не засягат носещата конструкция. Ще бъдат изпълнени енергоефективни мерки – подмяна на съществуваща дограма с PVC, топлоизолация на ограждащите стени и подове. Офисът на Областния информационен център в Разград се нуждае от извършване на строително-ремонтни дейности по северната фасада на помещението, осигуряващи неговата защитеност от тежки атмосферни условия. Става въпрос за допълнителни строителни дейности, които не са били предвидени в архитектурния проект за изграждане на офиса, включващи следните видове:Армирана циментова замазка по площадка;Доставка и монтаж на парапет от черна стомана;Настилка от гранитогрес на площадка и стъпала;Первази от плочи гранитогрес;Козирка от метална конструкция и поликарбонат над задния вход;Доставка и монтаж на декоративна кутия от алуминиев профил за съхраняване на 3 броя пожарогасители;Доставка и монтаж на разклонителни колони за ел.захранване на офис оборудване;Доставка и монтаж на хоризонтални щори за заседателната зала на офиса, необходими при ползване на мултимедийно презентиране, други.Предвидени са 3 напълно оборудвани работни места, оформен е кът за граждани с възможност за поставяне на нагледни материали, попълване на документи и др. Подредбата на оборудването в офиса ще се осъществи съгласно Концепция за визия и брандинг на 27 областни информационни центрове. Изборът на служители, които ще работят в информационния център, ще се извърши след публично обявен конкурс при ясни и прозрачни правила. Назначаването им ще се осъществи след съгласуване с Централния информационен офис. Предвидени са следните разходи за изпълнение на дейността: Разходи за възнаграждение на персонала на информационния център: 105 000,00 лв. Таблица 1 от Приложение 2. Бюджет на проекта; Разходи за строителни и монтажни работи: 39 617,94 лв. Таблица 9 от Приложение 2. Бюджет на проекта; Разходи за подготовка на техническата документация и задължителните впоследствие на изпълнение на СМР разходи: 1 670,00 лв. Таблица 10 от Приложение 2. Бюджет на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 584 634 BGN
Общ бюджет: 529 161 BGN
БФП: 529 161 BGN
Общо изплатени средства: 467 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 529 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 049 BGN
2012 75 703 BGN
2013 153 045 BGN
2014 110 078 BGN
2015 50 827 BGN
467 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 449 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 341 BGN
2012 64 347 BGN
2013 130 088 BGN
2014 93 566 BGN
2015 43 203 BGN
397 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 707 BGN
2012 11 355 BGN
2013 22 957 BGN
2014 16 512 BGN
2015 7 624 BGN
70 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз