Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130891931 "ЕСТАТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Балша" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на методика за мониторинг и оценка и изпълнение на дейностите по мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. BG161PO004-5.0.01-0012-C0001
Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация BG051PO002-1.2.04-0011-C0001
Публично-частни партьорства - в услуга на природата и хората BG051PO002-1.4.02-0007-C0001
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания BG051PO001-3.3.04-0037-C0001
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
"Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
Изпълнение на дейности за информираност на целевите групи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” BG161PO005-4.0.01-0049-C0001
Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни BG051PO002-1.3.03-0007-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ” BG161PO002-3.1.01-0006-C0001
Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци BG161PO001-1.1.10-0007-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
„Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001-C0001
Телеуъркинг: нов начин на работа и живот BG051PO001-7.0.01-0130-C0001
Транснационално сътрудничество и обмяна на опит в подкрепа на малкия бизнес BG051PO001-7.0.01-0085-C0001
Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии BG161PO001-3.3.01-0011-C0001
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Уикенд Северозапада BG161PO001-3.2.02-0039-C0001
“Хъбуърд: иновационна платформа за интегриране на бизнес и социални мрежи” BG161PO003-1.1.05-0080-C0001
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово BG161PO001-3.2.02-0028-C0001
Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България BG051PO002-1.3.06-0021-C0001
Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на добро управление BG161PO003-2.4.01-0044-C0001
Усъвършенстване на структурата и насърчаване на организационното развитие на Национална служба по зърното (НСЗ) BG051PO002-1.1.08-0006-C0001
Функционален анализ на Министерството на младежта и спорта BG051PO002-1.1.08-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз