Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/021-01
Наименование: Уикенд Северозапада
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта "Уикенд Северозапада", е чрез маркетиране и реклама на разнообразни и привлекателни, специфични за региона туристически продукти, да повиши потенциала за развитие на туризма в района Монтана-Чипровци-Чупрене-Ружинци. С предлагането на иновативни туристически пакети, с висока добавена стойност, ще се увеличи приноса на сектора към устойчивото развитие на региона. С проекта също се цели, чрез конкретните дейности в областта на маркетинга и рекламата, да се постигне увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, да се диверсифицира сезонността и териториалното разпределение на туризма в различни райони и територии. Това напълно хармонизира с целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи,
Дейности: Дейност 1 Подготовка и изпълнение на ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2 Подготовка и изпълнение на ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Дейност 3 Подготовка и изпълнение на РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ
Дейност 4 Подготовка и изпълнение на ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
Дейност 5 /дейността се извършва 6,7,8,18,19 и 20 м./ Подготовка и изпълнение на УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ)
Дейност 6 ОБЩЕСТВЕНО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
Дейност 7 Подготовка и изпълнение на ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ
Дейност 8 Подготовка и изпълнение на ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 9 Подготовка и изпълнение на ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 443 764 BGN
БФП: 440 497 BGN
Общо изплатени средства: 417 416 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 160 066 BGN
2014 201 940 BGN
2015 55 410 BGN
417 416 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 217 BGN
2014 180 683 BGN
2015 49 577 BGN
373 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 849 BGN
2014 21 257 BGN
2015 5 833 BGN
43 939 BGN
Финансиране от бенефициента 3 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 6 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 7 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 8 !!Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 9 !!!!!Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.
Индикатор 10 !!!Брой нощувки в съответната територия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз