Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0007-C0001
Номер на проект: А08-14-15/30.07.08
Наименование: Публично-частни партьорства - в услуга на природата и хората
Бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Витоша”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Насърчаване реализирането на ПЧП на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи
Дейности: Управление на проекта
Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за същността, различните форми и приложения на ПЧП
Проучване на национално ниво за ПЧП в ЗТ и в частност – Природните Паркове
Проучване и анализ на международния опит и добри практики относно прилагането на ПЧП в защитени територии
Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните ПЧП в ПП на България
Разработване на насоки и стандартизирани образци на пакет от документи обслужващи ПЧП
Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България
Проучване на добри и успешни практики (в чужбина) в създаването на ПЧП в ЗТ
Подготовка за реализиране на конкретно ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове
Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 558 646 BGN
Общ бюджет: 384 389 BGN
БФП: 384 389 BGN
Общо изплатени средства: 384 389 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 114 817 BGN
2010 12 034 BGN
2011 0 BGN
2012 257 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
384 389 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 326 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 97 594 BGN
2010 10 229 BGN
2011 0 BGN
2012 218 907 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
326 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 223 BGN
2010 1 805 BGN
2011 0 BGN
2012 38 631 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 658 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 10 срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 2 3 срещи на Консултативния Съвет на проекта (начална, междинна, финална)
Индикатор 3 10 локални срещи между екипа за управление на проекта и ДПП по места
Индикатор 4 Проведен един 3 –дневен обучителен семинар.
Индикатор 5 Обучени 50 служители на администрациите на природните паркове
Индикатор 6 Десет локални проучвания
Индикатор 7 Десет портфолия с насоки за развитие и конкретни предложения за реализиране на ПЧП за всеки от природните паркове
Индикатор 8 Един пакет стандартизирани образци за типови договори, задания, оферти и др. документация за ПЧП
Индикатор 9 Проведени 11 двудневени обучителни семинара по места в ПП
Индикатор 10 Обучени над 250 представители на администрациите на природните паркове, РДГ, ДГС, ДЛС, РИОСВ, общини и др.
Индикатор 11 Обучени 20 служители на паркови администрации в държава членка на ЕС
Индикатор 12 Подготвени 10 пакета с необходимата документация (вкл. техническа) за създаване и реализиране на ПЧП в природните паркове
Индикатор 13 Осем специализирани рубрики за ПЧП
Индикатор 14 1000 CD със специализирана информация от проучванията и анализите по проекта
Индикатор 15 100 CD-та съдържащи стандартизирани форми на документи за ПЧП – типови договори, задания, оферти, и др. документация за участие в процедури
Индикатор 16 10 публикации в местни печатни и/или електронни медии
Индикатор 17 20 press releases
Индикатор 18 12 обучителни семинара
Индикатор 19 Едно национално представително проучване
Индикатор 20 Едно проучване на международния опит и добри практики в реализирането и прилагането на ПЧП в защитени територии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз