Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/027-01
Наименование: Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 16.10.2012
Дата на приключване: 16.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Обща цел - Превръщане на региона на Хасково, Димитровград и Стамболово в популярна туристическа дестинация с конкурентни и качествени туристически услуги за местни и чужди туристи. Специфични цели 1. Създаване на съвкупност от услуги, атракции, дейности, удобства, преживявания, в рамките на регионален туристически продукт в региона на Хасково - общини Хасково, Димитровград и Стамболово. 2. Идентифициране и промотиране на 4 специфични туристически продукта, представящи характерните белези на бита, културата и природните забележителности на региона 3. Представяне на конкурентните туристически предимства на Хасковски регион в рамките на туристически изложения на национално и международно ниво 4. Увеличаване на средногодишната заетост на легловата база и повишаване на приходите от спомагателни туристически услуги
Дейности: Дейност 1 Организация и управление и работни срещи на екипа по проекта
Дейност 2 Организиране и провеждане на процедури за обществени поръчки за услуги
Дейност 3 Разработване на туристически пакети
Дейност 4: Рекламни дейности за популяризиране на пакетите дейността се извършва от 5-и до 12-и и от 20-и до 24-и м. от началото на проекта
Дейност 5 Разработване и разпространение на печатни и електронни рекламни материали.
Дейност 6: Участие в национални и международни туристически борси
Дейност 7: Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности дейността се извършва 5,6,19,20,21,22,23 и 24 м. от началото на проекта
Дейност 8 Консултантски услуги по изготвяне на концепцията и пакет документи
Дейност 9 Одит и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 379 859 BGN
Общ бюджет: 295 395 BGN
БФП: 262 432 BGN
Общо изплатени средства: 259 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 126 303 BGN
2014 133 286 BGN
2015 0 BGN
259 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 008 BGN
2014 119 256 BGN
2015 0 BGN
232 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 295 BGN
2014 14 030 BGN
2015 0 BGN
27 325 BGN
Финансиране от бенефициента 43 692 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 10 !!!!Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 11 (Д) Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз