Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0130-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Телеуъркинг: нов начин на работа и живот
Бенефициент: Фондация “Център за икономическо развитие”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: На основата на резултатите от програмата EQUAL да се подготвят и изградят работещи механизми за обмен на информация и опит между България и Естония в областта на "работата от разстояние" с цел постигате на по-високи нива на заетост.
Дейности: 1. Планиране изпълнението на проекта. Откриваща пресконференция с представители на печатни и електронни медии. Да се осигури публичност при изпълнението на предвидените дейности по проекта.
2. Проучване на българското трудово законодателство в сферата на специфичните трудови правоотношения при работата от разстояние и европейската практика. Да се проследи регламентирането на гъвкавите форми на заетост в българското трудово законодателство, с акцент върху работата от разстояние
3. Организиране на учебно посещение в Естония, свързано с прилагането на гъвкави форми на заетост и по-специално ефективността на работата от разстояние. Да се изследва естонския опит в областта гъвкавите форми на заетост на пазара на труда.
4. Провеждане на социологическо проучване с представители на фирми и институции относно степента на информираност за различните гъвкави форми на трудова заетост. Да се измери познаваемостта и възможностите за прилагане на гъвкави форми на заетост, третиращи работата от разстояние, от представители на институции и фирми в определени сектори.
5. Изготвяне на сравнителен анализ за състоянието на гъвкавата заетост на пазара на труда в България, Естония и ЕС. Дейността има за цел да сравни и анализира възможностите за гъвкава заетост в България, опита на Естония и добрите практики на страните-членки на ЕС.
6. Изготвяне на аналитичен доклад за социалните и икономическите ползи от прилагането на телеуъркинга по отношение на конкурентоспособността на МСП в България Дейността има за цел изследва работата от разстояние в нейните социалните и икономическите аспекти по отношение на повишаване на конкурентоспособността на фирмите.
7. Провеждане на работна среща/обучение на експертно ниво на тема "Ролята на национално представителните работодателски организации за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда". Да се подобри диалога между работодателските организации и НПО като се очертаят основните приоритети и тенденции по отношение на гъвкавите форми на заетост на пазара на труда в други страни-членки на ЕС.
8. Провеждане на работна среща на експертно ниво/обучение на тема "Ролята на синдикалните организации за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда". Да се подобри диалога между синдикалните организации и НПО като се очертаят основните приоритети и тенденции по отношение на гъвкавите форми на заетост на пазара на труда в други страни-членки на ЕС.
9. Разработване и отпечатване на брошура /50 страници/ в тираж 500 броя, в която ще бъдат представени изводите и препоръките от дейностите по проекта. Да се разпространи информация сред по-широк кръг заинтересовани лица относно работата от разстояние.
10. Организиране на заключителна конференция, свързана с тенденциите на пазара на труда и възможностите за прилагане на гъвкави форми на заетост с представители на работодателски организации, синдикални организации, НПО, университети, представители н Да се провокира публичен дебат, насочен към гъвкавите форми на заетост на пазара на труда в България, както и да се популяризират практиките на други страни-членки на ЕС.
11. Дейности за информация и публичност /откриваща и заключителна пресконференция/ Да се осигури публичност и прозрачност при изпълнението на дейностите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 891 BGN
Общ бюджет: 93 790 BGN
БФП: 93 790 BGN
Общо изплатени средства: 93 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 438 BGN
2013 45 342 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 173 BGN
2013 38 540 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 713 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 266 BGN
2013 6 801 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 067 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой разработени аналитични доклади
Индикатор 4 Брой разработени анализи по проект 0130
Индикатор 5 Брой проведени дълбочинни интервюта
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения по проект 0130
Индикатор 7 Брой организирани обучения по проект 0130
Индикатор 8 Брой разработени брошури по проект 0130
Индикатор 9 Брой организирани пресконференции по проект 0130
Индикатор 10 Брой публикации по проект 0130
Индикатор 11 Брой информирани представители на целевите групи за нагласите на бизнеса относно прилагането на гъвкави форми на трудова заетост
Индикатор 12 Брой обучени представители на работодателски организации
Индикатор 13 Брой обучени представители на синдикални организации
Индикатор 14 Брой на участниците в срещите за насърчаване на социалния диалог във ръзка с прилагането на работата от разстояние


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз