Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Транснационално сътрудничество и обмяна на опит в подкрепа на малкия бизнес
Бенефициент: Народно читалище «Джон Атанасов» - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на транснационално сътрудничество между организации от неправителствения сектор на България и Италия с фокус - подкрепа на малкия и среден бизнес
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Да осигури успешно изпълнение на основните дейности, заложени в проекта, да осигури планиране на всяка задача и контрол върху изпълнението на дейностите.
2. Провеждане на проучване и изготвяне на анализ на бизнес средата в България за прилагане модела на „бизнес идеите" Да подготви аналитичен материал, който да даде реална представа за състоянието на целевия проблем и който материал да е в основата на внедряване на добрата практика на италианския партньор в български условия чрез настоящото проектно предложение.
3. Създаване на Модел „Пакети бизнес идеи” за условията на българския пазар Основна дейност в проекта, носител на иновативната идея и елемент на добра практика, разработена от италианския партньор и внедрена в рамките на проекта в практиките на обслужване на целевата група от Кандидата. Да стимулира транснационалното сътрудничество между организации в рамките на ЕС за обмен на добри практики и ноу хау с цел подобряване работата на малкия и среден бизнес, подобряване качеството на човешкия ресурс и стимулиране на предприемачеството.
4. Създаване на Интернет портал и база данни „Нов бизнес” Обезпечаване на основната проектна дейност, носител на ноу-хау с богат набор информационни технологии; Дейността е носител на иновация по проекта и добавена стойност. Тя е изключително необходима за реализиране на целите тъй като съвременната среда, в която се развива бизнеса е изцяло информационна и болшинството представители на малкия и среден бизнес се нуждаят именно от консултация „от разстояние” за реални проблеми. С реализиране на дейността ще отпаднат ограниченията пред малките фирми в отдалечени райони на страната да участват и да получат необходимите им консултации.
5. Обучаване на сътрудници на кандидата за работа в Информационно – консултативния център /ИКЦ/ и Интернет портала Да подпомогне консултантите да предадат знанията и уменията си на посетителите на Центъра и потребителите на услугите на новосъздадения сайт. Да спомогне за ефективно внедряване на добрите практики и ноу-хау на италианските партньори.
6. Откриване на информационно-консултативен център /ИКЦ/ и информационна система с интернет портал Демонстриране на внедрения нов модел и добрите практики, заимствани от партньора
7. Популяризиране на продукта сред целевата група Да популяризира резултатите от проекта, както и мерките, които кандидата и партньора ще приложат за постигане на целите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 425 BGN
Общ бюджет: 106 827 BGN
БФП: 106 827 BGN
Общо изплатени средства: 106 827 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 141 BGN
2013 46 686 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 827 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 120 BGN
2013 39 683 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 021 BGN
2013 7 003 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 024 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой разработени анализи по проект 0085
Индикатор 5 Брой проведени проучвания по проект 0085
Индикатор 6 Проведени работни посещения в Италия
Индикатор 7 Проведени работни посещения на партньорите в България
Индикатор 8 Разработени планове за действие по проект 0085
Индикатор 9 Организирани и проведени кръгли маси по проект 0085
Индикатор 10 Организирани и проведени обучения по проект 0085
Индикатор 11 Създадени уеб-портали по проект 0085
Индикатор 12 Новоразкрити структури за работа с МСП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз