Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ограничаване и превенция на неформалната икономика"
Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.09.2009
Начална дата: 14.09.2009
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.
Дейности: Дейност 16: Оценка на удовлетвореността на обучените лица. изследване на удовлетвореността на участниците в обученията с цел засилване ефективността на обученията. Това ще позволи да се повиши чувствително качеството на материалите за обучение, като се прецизират методите и програмите за обучение, включително и материалите за обучение и се обогати учебното съдържание.
Дейност 4. Извършване на вътрешнофирмени и браншови одити Осигуряване на първична информация посредством ползване на качествени методи за разкриване на ефекта от проявлението на неформалната икономика върху дейността на конкретните стопански субекти и върху пилотните за проекта браншове и установяване на референтни стойностни на основни показатели, които по-късно да бъдат включени в състава на Композитния Индекс
Дейност 1. Организация на управлението на проекта Осигуряване на успешното и навременно изпълнение на всички проектни дейности, както и обезпечаване на съответните административни и организационни ресурси в следните основи направления: • Осигуряване на физическата локация на екипа за управление на проекта и обезпечаването на проектните дейности с необходимите помещения:  Осигуряване на помещение, в което да се изгради Национален Център за Ограничаване и Превенция на Неформалната Икономика (в близост до офиса за управление на проекта, за да се гарантира едновременно самостоятелност на екипа за управление на проекта и тясно наблюдаване на дейността на Националния Център);  Осигуряване на помещения за осъществяване на дейността на регионалните консултанти по превенция на неформалната икономика в шестте региона за планиране; • Осигуряване на необходимите експерти, притежаващи съответните знания и компетенции за изпълнение на проектните дейности, организация на екипите и определяне на техните функции.
Дейност 5. Набиране, обработване и анализ на първична информация Набиране, обработване и анализ на първична информация за разкриване на начините на проявление на неформалната икономика, по възможност измерване на количествените характеристики на явлението и заснемане на ситуацията в страната, включително в рамките на определените като пилотни за проекта браншове
Дейност 3. Набиране, обработване и анализ на вторична информация Набиране, обработване и анализ на наличната вторична информация за разкриване на начините на проявление на неформалната икономика в България и ЕС, както и на Европейски и световни добри практики
Дейност 12. Изготвяне, консултиране и представяне на Предложения за промени в нормативните актове Осигуряване ограничаването и превенцията на неформалната икономика посредством създаване на нормативни бариери за всякакви форми на нейното проявление
Дейност 13. Формулиране и изпълнение на Стратегия за развитие и дейност на Националния Център Осигуряване на пълно съответствие на дейностите на Националния Център с разкритите предизвикателства и единност и синергия на всички действия, реализирани в изпълнение на Стратегическия план за ограничаване и превенция на неформалната икономика
Дейност 6. Изготвяне на аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с неформалната икономика На основа на набраната, обработена и анализирана първична и вторична информация да бъдат изготвени серия от аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с неформалната икономика
Дейност 7. Представяне на серията от аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с неформалната икономика Верифициране на серията аналитични документи посредством широко обществено обсъждане, с оглед повишаване на тяхната ефективност и постигане на обществен консенсус по направените изводи и необходимите действия
Дейност 15. Осигуряване на визуализация и публичност на проекта Осигуряване на визуализация и публичност на проекта, в съответствие с изискванията на националните и европейски нормативни документи
Дейност 8. Изготвяне на Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната икономика Посредством Стратегическия план за ограничаване и превенция на неформалната икономика да се осигури предприемането на системни, стратегически обвързани мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика
Дейност 2. Изграждане на Национален Център за Ограничаване и Превенция на Неформалната Икономика Провеждане на системни стратегически действия за диагностика и превенция на неформалната икономика с национален обхват. Осигуряване на устойчивост и приемственост на резултатите от изпълнението на проекта посредством създаването на постоянна структура за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Дейност 9. Изграждане и внедряване на информационна система Информационната система има четири основни цели: • Съставяне, описание и информационно обезпечаване на Композитен Индекс за диагностика и превенция на неформална икономика; • Дизайн на информационните потоци за диагностика и превенция на неформалната икономика; • Попълване на база данни за обслужване изчисляването на индекса и диагностициране на неформалната икономика; • Система за ежегоден мониторинг на напредъка в превенцията на неформалната икономика.
Дейност 17: Изготвяне на предложение за система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика ще бъде детайлно проучено какви недостатъци има настоящата система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд.
Дейност 10. Планиране и изпълнение на обучения за ограничаване на неформалната икономика Дейността осигурява изпълнението на Стратегическия план за ограничаване и превенция на неформалната икономика на практика, като осигурява формирането на знания и умения у целевите групи за разкриване и ограничаване на случаите на неформална икономика, за недопускане на тяхното проявление, на основа ясно разбиране за вредите, които те нанасят. Дейността обхваща: 10.1. Планиране, подготвяне на съдържанието на курсовете, определяне на целевите аудитории, подготовка на материалите за обучение и изпълнение на обученията на работниците и служителите – общо ще бъдат обучени 2 500 лица; 10.2. Планиране, подготвяне на съдържанието на курсовете, определяне на целевите аудитории и подготовка на материалите за обучение на работодателите – общо ще бъдат обучени 500 души; 10.3. Планиране, подготвяне на съдържанието на курсовете и изпълнение на обученията на опорните компании за работа с базата данни и за захранването й – общо ще бъдат обучени 500 души; 10.4. Изработване на програма за дистанционно обучение и Самоучител за дистанционно обучение, изработване на електронното съдържание и стартиране на дистанционните обучения в Националния Център – общо ще бъдат обучени 1 000 души; 10.5. Оценка на ефективността на проведените обучения и на тази основа – ре-дизайн на програмите за обучение.
Дейност 11. Осъществяване на национална и регионални обществени информационни кампании Повишаване на обществената информираност и формиране на обществена нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика посредством изпълнението на 1 национална и 4 регионални обществени информационни кампании
Дейност 14. Изследвания за измерване на ефектите от това как са се повлияли проявленията на неформалната икономика от мерките, предприети за изпълнение на проекта На основа на измерване на ефектите от въздействието на проявленията на неформалната икономика върху конкретни стопански субекти и пилотни браншове, да бъде оценена ефективността на предприетите действия за изпълнение на Стратегическия план и да се предложат действия за повишаване на тяхната ефективност и ефикасност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 927 959 BGN
Общ бюджет: 9 292 912 BGN
БФП: 9 292 912 BGN
Общо изплатени средства: 8 866 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 292 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 934 802 BGN
2011 2 780 875 BGN
2012 1 033 957 BGN
2013 1 901 939 BGN
2014 353 851 BGN
2015 - 138 649 BGN
8 866 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 898 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 494 582 BGN
2011 2 363 743 BGN
2012 878 864 BGN
2013 1 616 648 BGN
2014 300 773 BGN
2015 - 117 852 BGN
7 536 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 393 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 440 220 BGN
2011 417 131 BGN
2012 155 094 BGN
2013 285 291 BGN
2014 53 078 BGN
2015 - 20 797 BGN
1 330 016 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 5 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 6 брой планирани и изпълнени информационни кампании - не по-малко от 5 броя
Индикатор 7 брой изследвания/проучвания, одити и анализи- не по-малко от 5 броя
Индикатор 8 брой разработени бази данни или информационни системи - не по-малко от 1
Индикатор 9 брой експертни разработки - стратегии, модели, насоки, подходи, мрежи, механизми, анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 5
Индикатор 10 брой разработени материали - пулбикации, образователни пакети, дипляни, листовки, плакати и др. - не по-малко от 10 вида в тираж не по-малко от 1000
Индикатор 11 брой мероприятия - конференции, кръгли маси, дискусии форуми, семинари, работни срещи - не по-малко от 12
Индикатор 12 брой консултирани лица и организации - не по-малко от 1000


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз