Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/040-01
Наименование: Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътващи услуги в Община Благоевград, които да заменят институционалната грижа
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 3: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на проектант, строител, строителен надзор и доставка на оборудване
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор и доставчик на оборудване
дейност 5: Изпълнение на Строително-монтажни работи
дейност 6: Изпълнение на Строителен надзор
дейност 7 Изпълнение на авторски надзор
дейност 8: Изпълнение на Строителен надзор
дейност 9: Дейности по въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 10: Одит на проекта
дейност 11: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 246 739 BGN
Общ бюджет: 1 662 287 BGN
БФП: 1 660 194 BGN
Общо изплатени средства: 1 610 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 660 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 251 742 BGN
2014 283 710 BGN
2015 74 752 BGN
1 610 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 411 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 063 981 BGN
2014 241 153 BGN
2015 63 539 BGN
1 368 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 249 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 187 761 BGN
2014 42 556 BGN
2015 11 213 BGN
241 531 BGN
Финансиране от бенефициента 2 093 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз