Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/016-03
Наименование: Корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 02.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Основната обща цел на настоящото проектно предложение е да се подобрят физическата среда, екологическите условия и качеството на живот в община Благоевград като се предприемат мерки за предотвратяване на рискове от наводнения чрез корекция на деретата през с. Еленово, община Благоевград. Друга обща цел е чрез проекта да се допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на агломерационния ареал около град Благоевград като част от по-широкообхватна стратегия за социално и екологично възраждане на този агломерационен ареал с голям потенциал за развитие.
Дейности: дейност 1 (сформиране на екип по проекта)
дейност 2 (Мероприятия по информация и публичност за старта на проекта)
дейност 3 (Доставка на временни и постоянни обяснителни табели)
дейност 4 (Осъществяване на мониторинг)
дейност 5 (Подготовка и откриване на процедура за обществена поръчка за строително-монтажни работи)
дейност 6 (Провеждане на процедура за обществена поръчка и сключване на договор за извършване на строително- монтажни работи)
дейност 7 (Преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда)
дейност 8 (Финансов одит)
дейност 9 (Избор на строителен надзор и сключване на договор)
дейност 10 (Сключване на договор за авторски надзор)
дейност 11 (Извършване на строително-монтажни работи)
дейност 12 (Извършване на строителен надзор)
дейност 13 (Извършване на авторски надзор)
дейност 14 (Приемане на извършените строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация)
дейност 15 (Мероприятия по информация и публичност във връзка с приключването на проекта)
дейност 16 (Изготвяне и предаване на окончателни отчети)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 029 394 BGN
Общ бюджет: 705 263 BGN
БФП: 702 422 BGN
Общо изплатени средства: 667 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 702 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 667 301 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
667 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 597 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 597 059 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
597 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 242 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 242 BGN
Финансиране от бенефициента 2 841 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз