Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0004-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/001
Наименование: “Ремонт и рехабилитация на път IV – 10059 – с. Горно Церово, Община Благоевград, област Благоевград /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV 10064 и път IV-10089 – с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград”
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект кореспондира с основната цел на Схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”, а именно подобряване на достъпността до населени места в община център Благоевград чрез ремонт и рехабилитация на четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа.
Дейности: Сформиране на работна група за стартиране на дейностите по проекта
Организиране и провеждане на прес-конференция за публичност на проекта
Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Подготовка на тръжна документация
Провеждане на тръжна процедура за избор на проектант и подписване на договор
Изпълнение на проектирането на двете пътни отсечки
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности
Провеждане на тръжна процедура за избор на строителния надзор
Изработване на билбордове, банер и постоянни пояснителни табели за осигуряване публичност на проекта
Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейности по въвеждане на проекта в експлоатация.
Организиране и провеждане на заключителна прес-конференция и публикуване на прес-съобщение
Одит на проекта
Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 312 888 BGN
Общ бюджет: 2 934 898 BGN
БФП: 2 934 898 BGN
Общо изплатени средства: 2 934 898 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 934 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 431 289 BGN
2009 2 970 084 BGN
2010 - 398 474 BGN
2011 - 56 491 BGN
2012 0 BGN
2013 - 11 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 934 898 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 494 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 366 595 BGN
2009 2 524 571 BGN
2010 - 338 703 BGN
2011 - 48 018 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 783 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 494 663 BGN
В т.ч. Национално финансиране 440 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 64 693 BGN
2009 445 513 BGN
2010 - 59 771 BGN
2011 - 8 474 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 726 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
440 235 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни - времени.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз