Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0139-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Чрез реализиране на настоящия проект ще се развие Звено за услуги в Домашна среда към Домашен социален патронаж-община Благоевград. Дейностите предвиждат обучен персонал да предоставя почасови услуги в домашна среда на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в община Благоевград. Това е един от начините да се преодолее социалната изолация, в която са изпаднали тези групи хора.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта 1. Сформиране на екип, който ще отговаря за изпълнението и доброто управление на проекта. Тук се включва подготвяне и подписване на договори за услуги, технически задания с административния персонал на проекта. Доброто администриране, управление и мониториране на проекта налага обезпечаване с материални ресурси / канцеларски материали, офис консумативи, комуникации-интернет, телефон, транспортно средство/ и човешки ресурс. Екипът за управление на проекта включва ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. 2. Екипът провежда задължителни ежемесечни работни срещи за планиране и координиране на дейностите и план-графика на дейностите. Работните срещи се протоколират. 3. Ръководителят на проекта разпределя задачи и извършва текущ контрол на изпълнение на дейностите. 4. Отчитането на изпълнение на проекта включва: изготвяне на отчети, съгласно изискванията на МТСП и ОП”РЧР”, отчети след изпълнение на конкретни дейности, изготвяне на финален отчет.
Дейност 2: Организиране на избор на подизпълнители и доставка на офис-техника; мебели, материали и консумативи за обезпечаване на администрирането и предоставянето на почасовите услуги При избора на доставчици ще бъдат спазени всички изисквания за ефективност, целесъобразност и законосъобразност на направените разходи, както и осигуряване на максимална прозрачност по време на изпълнение на заложените дейности. 1. Съобразяване на избора на доставчици с действащите нормативни документи. 2. Доставка на 1 стационарна компютърна конфигурация по предварително зададени технически характеристики, съобарзени с естеството и обема на работа. 3. Доставка на 1 метален шкаф, 1 бюро и 1 офис шкаф за съхранение на документите, които ще бъдат изготвяни и ползвани във връзка с изискванията за администриране на услугите. 2. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на подизпълнители за осъществяване на обучителни и консултантски услуги.
Дейност 3: Информиране, консултиране, подбор и сключване на договори с потребители на социалните услуги, предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда 1. Провеждане на информационна кампания, насочена към евентуалните потребители на услугите, които ще бъдат предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда. Целта е разясняване на целите и дейностите по проекта и възможностите за ползване на услугите. 2. Разработване на процедура за подбор на кандидат-потребителите за изчисляване и ранжиране на данните, получени от оценката на потребностите на всички заявили желание да ползват услугите. Вземат се под внимание данните от Дирекция “Социално подпомагане” и от приложените документи, даващи обективна информация. 3. Прилагане на разработената процедура за подбор за всички постъпили заявления. 4. Изготвяне на предварително разпределение на преките доставчици между потребителите, съобразявайки се със заявени желания, установени потребности и др. обективни фактори имащи отношение към качеството на предоставяната услуга. 5. Конкретно договаряне на видовете услуги и тяхното времетраене /включително и размера на месечната такса/ с кандидат-потребителите по реда на ранжирането.
Дейност 4: Подбор и сключване на договори с желаещи да предоставят почасови услуги към Звено за услуги в домашна среда 1. Провеждане на информационна кампания, насочена към потенциалните кандидати за работа, чиято цел е разясняване на естеството на работа и начина за кандидатстване. 2. Създаване на регистър на постъпилите заявления за работа. 3. Ще бъде изготвена процедура за подбор на кандидатите, заявили желание за работа към Звеното за услуги в домашна среда. Процедурата ще предвижда два етапа – предварителна оценка по документи и интервю, с цел установяване степента на мотивация и нагласите на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда. 4. Обработване на всички постъпили заявления за работа и придружаващи документи по процедурата и провеждане на индивидуални интервюта. 5. Съобразно резултатите от подбора ще бъдат отправени предложения за работа към кандидатите. 6. Изготвяне и сключване на трудови договори. 7. Осигуряване на безопасни условия на труд за персонала на Звеното за услуги в домашна среда – община Благоевград.
Дейност 5: Обучителни дейности за повишаване на компетенциите на персонала на Звеното за услуги в домашна среда 1. В съответствие с методиките за предоставяне на социални услуги в домашна среда ще се организира и проведе въвеждащо обучение на преките доставчици, които не са преминавали подобен курс на обучение и/или надграждащо обучение за персонала, преминал, преминал сходно обучение по други проекти по Оп”РЧР”. Обучението ще се реализира в две групи, с продължителност 3 дни и 2 дни за подготовка на необходимите материали за обучението и неговото отчитане. Включва разработване на учебни програми в съответствие с потребностите на участниците, обучителни материали, формуляр за обратна връзка. 2. Подготовка и провеждане на едно поддържащо обучение по теми, изведени след проучване на потребностите от обучение на преките доставчици (изработване на учебна програми, обучителни материали, формуляри за обратна връзка). Дейността ще се проведе с участието на външен изпълнител с опит в професионалното обучение на възрастни в сферата на социалната работа.
Дейност 6: Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Тази дейност е основна по отношение на проекта и включва: - предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица (помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до болнично, детско ил учебно заведение и др.; - предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности ( пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя, извършване на административни услуги, приготвяне на храна с продукти на клиента и др.); - предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване(помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, изложби и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и др.); Ще бъдат изготвени индивидуални планове за предоставяне на социални услуги, в които са описани дейностите, които доставчикът се ангажира да предоставя за удовлетворяване на индивидуалните потребности на всеки потребител. В индивидуалните планове, въз основа на предварително направена оценка се съдържа и план за намаляване на рисковете. В изготвянето на индивидуалните планове участие взима и самият потребител или негов законен представител. Индивидуалните планове ще се актуализират на шест месеца и при необходимост при настъпване на промяна на обстоятелства. Предоставянето на почасовите услуги ще е гъвкаво, съобразно потребностите на нуждаещите се лица, с възможност за промяна, когато се налага. Ще бъдат изработени работни графици на преките доставчици на услугите, съобразени с индивидуалните планове за предоставяне на услугите. Изработване на процедура за приемане на жалби, свързани с предоставяне но услугите, включваща срокове, отговорност и предложения за решаване на проблема. Извършване на постоянен мониторинг на предоставянето на услугите- посещения в дома на потребителя за проследяване на текущото качество на предоставяните услуги, спазването на работното време и график, водене на задължителната документация от преките доставчици на услугата;
Дейност 7: Консултиране на преки доставчици на почасови услуги, потребители и близки, супервизия Дейността е условие за високо качество на грижата и подкрепата към потребителите. Като метод за професионална подкрепа супервизията ще допринесе за повишаване на квалификацията на екипа, за предотвратяване на професионалното прегаряне и за повишаване на качеството на предлаганите услуги. Предвижда се провеждането на редовни социално-психологически индивидуални и групови консултации на персонала на звеното за надграждане на компетенциите им и работа по конкретни случаи. Провеждане на индивидуални консултации по заявка на потребители и техни близки.
Дейност 8: Популяризиране на проекта и целите на ЕСФ С цел получаване на подкрепа от страна на местната общност и мобилизиране на допълнителни ресурси (човешки, материални) за устойчивост на услугите, проектът ще стартира и приключи с по една информационна среща (пресконференция). Информация за реализирането на заложените дейности и напредъкът по проекта ще бъде публикувана в местни/регионални печатни медии. Периодично информация ще бъде помествана и на сайта на община Благоевград. Предвижда се отпечатването и разпространението на дипляни и плакати. Информационната стратегия ще бъде разработена от екипа по проекта, за техническото и изпълнение ще бъде възложено на външни изпълнители.
Дейност 9: Одит на проекта Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител, съгласно изискванията на Управляващия орган. Изготвеният доклад ще се приложи към окончателния финансов и технически отчет на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ресурс Консултинг
АФА М ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 179 BGN
Общ бюджет: 161 968 BGN
БФП: 161 968 BGN
Общо изплатени средства: 154 201 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 236 BGN
2014 106 965 BGN
2015 0 BGN
154 201 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 151 BGN
2014 90 920 BGN
2015 0 BGN
131 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 085 BGN
2014 16 045 BGN
2015 0 BGN
23 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз