Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0022-C0001
Номер на проект: 0076-ОБД-3.3
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Изграждане и ефективно функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград, предоставящ информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности. Функционирането на Областния информационен център в гр. Благоевград ще допринесе за цялостното изграждане на надеждна единна информационна система за управление и наблюдение на Структурните фондове и Кохезионния фонд в страната. Информирането на обществеността за ролята на подкрепата от ЕС и целите на политиката на сближаване, добрата осведоменост относно структурните инструменти, както и осигуряването на информация за възможностите, които ЕС предоставя, са изключително важни с оглед постигането на висока степен на усвояване на наличните средства. В този смисъл функционирането на такъв информационен център ще подпомогне процеса на комуникиране с широката общественост и публичност на НСРР на България и политиката на сближаване на ЕС. Реализирането на проекта ще допринесе за : - Осигуряване на
Дейности: Дейност 4 Обзавеждане на офиса на Евроцентъра Ще бъде проведена процедура за избор на доставчик на нужното обзавеждане и на Multitouch surface устройство на Областния информационен център. Очаквани резултати: Обзаведен информационен център. Ресурс: Таблица № 11 от Бюджета на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител на строително ремонтни дейности и ще бъде сключен договор. В рамките на проекта се предвижда в помещението да бъде обособена зала, сервизно помещение, предверие, санитарен възел и склад. С провеждане на тръжната процедура ще бъде избран изпълнител, който ще извърши предвидените строително – ремонтните дейности. В резултат на изпълнение на тази дейност ще бъде избран изпълнител и ще бъде сключен договор с него, което ще позволи законосъобразното извършване на предвидените строително-ремонтни работи. Очаквани резултат: Избран изпълнител на строително – ремонтните работи и сключен договор за изпълнение на строително- ремонтни работи.
Дейност 7 Информационни дни за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности които ЕС предоставя. Ще бъдат организирани общо 31 информационни дни с цел популяризиране на оперативните програми, приложими към спецификата на Благоевград област, обмен на полезен опит и практики, обмен на информация, експертен опит, повишаване на информираността и готовнастта на бенефициентите за подготовка на качествени проектни предложения. На всеки три месеца ще бъде организиран по един информационен ден. Информационните дни ще се проведат в градовете Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. Гражданите на Област Благоевград ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Лектори ще бъдат експерти от управляващите органи на съответните оперативни програми. Информационните дни са отворени за всички заинтересувани страни, в това число медии и граждани. Поредицата семинари ще подпомогнат процеса на комуникиране с широката общественост и публичност на НСРР на България и политиката на сближаване на ЕС. Очакваните резултати: подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране, повишаване готовността на бенефициентите за подготовка на качествени проектни предложения и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС, Ресурс: Таблица № 7 от Бюджета на проекта; Таблица № 2 от Бюджета на проекта;
Дейност 8 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнител за изработване на транспарант, постоянна информационна табела, провеждане на официална церемония и пресконференции. Дейността по осигуряване публичност и визуализация на проекта ще бъде осъществена в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по програмата. Информационната кампания ще бъде организирана така, че последователността на мероприятията и разпространението на информационно-осведомителните материали да осигурява прозрачност на процеса на реализация на проекта. Изготвянето на материалите за публичност ще бъде консултирано между членовете от целия екип. Тази дейност включва следните под-дейности: Дейност 8.1. Изработване на транспарант Ще бъде изготвен един транспарант, който ще се използва за визуализация на проекта по време на публичните събития. Дейност8.2. Изработване и монтиране на постоянна информационна табела за областния информационен център. Дейност 8.3. Организиране и провеждане на официална церемония по откриването на Областния информационен център. Тази дейност предвижда да бъдат поканени представител на управляващия орган, ръководители на регионални и местни държавни структури, общественици и представители на местни и национални печатни и електронни медии. Това събитие ще бъде широко отразено с публикации в медиите и подробни репортажи в новинарските емисии на радио – телевизионните програми за дейността на Областният информационен център и услугите, които предлага,както и очакваните от тях резултати. Дейност 8.4. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от реализацията на проекта. При приключване на проекта ще бъде организирана и проведена пресконференция на която ще бъдат поканени представители на регионални и местни печатни медии, радио станции и телевизионни канали. При реализирането на тази дейност за публичост и визуализация ще се ползават и информационните брошури и афиши заложени в дейност № 6. Резултат Дейност : Ще бъдат изготвени 1 постоянна пояснителна табела,1 транспарант; проведена официална церемония по откриването на Областния информационен център и заключителна пресконференция за постигнатите резултати при изпълнението на проекта; Ресурс : Таблица № 7 от Бюджета на проекта
Дейност 3 Изпълнение на СМР Ще бъдат извършени строително ремонтни дейности на обекта, като се смени неговото предназначение.В помещението ще бъдат обособени: 3.1 Зала: • Демонтаж на съществуваща дограма АL; • Демонтаж врати; • Демонтаж алуминиев радиатор; • Демонтаж осветителни тела; • Демонтаж ел. инсталация; • полагане на кабели; • обшивка с гипскартон; • поставяне на окачени тавани и осветителни тела; • монтиране на алуминиева дограма и климатик; • поставяне на главно разпределително табло с електромер; 3.2 Сервизно помещение: • демонтаж на врати, мивки, водопроводна инсталация, канализационна инсталация, ел. инсталация,окачен таван на конструкция; • Шприцоване и грундиране основа-фаянс; • Полагане на кабели; • Обшивка от гипскартон на лепило; • Циментова замазка; • Поставяне на фаянс по стени; • Гранитогрес по подове; • Поставяне на Окачен таван тип " Армстронг " водоустойчив; • Монтаж на контакти; 3.3 Предверие: • Полагане на кабели и контакти; • Поставяне на Обшивка от гипскартон на констр. с вата; • Обръщане около врати с гипскартон; • Монтиране на алуминиева дограма с цвят по RAL; • Поставяне на Окачен таван термопанел; • Монтаж на ламинат; 3.4 Санитарен възел: • Демонтаж на врати, мивки, смесителни батерии, тоалетни седла; • Разбиване на теракот и циментова замазка; • Демонтаж на водопровдна инсталация, канализационна инсталация, осветителни тела, ел. инсталация, окачен таван и конструкция,; • Направа улеи в тухлен зид; • Полагане на кабели; • Поставяне на обшивка от гипскартон – водоустоичив; • монтиране на алуминиеви врати; • монтиране на бойлер, огледало, осветителни тела, водомер; 3.5 Склад: • Демонтаж на водопровдна инсталация, канализационна инсталация, осветителни тела, ел. инсталация, окачен таван и конструкция,; • Полагане на кабели и контакти; • Поставяне на обшивка от гипскартон на лепило; • Поставяне на гранитогрес по подове; • Поставяне на окачен таван тип " Армстронг " водоуст, осветително тяло 4х18 вт; Очаквани резултати: След извършването на строително ремонтните работи помещението ще бъде приспособено в модерен и функциониращ областен информационен център. Ресурс: Таблица № 9 и № 10 от Бюджета на проекта.
Дейност 5 Формиране на екип за работа в офиса на Евроцентъра: - провеждане на конкурс – ще бъде проведен конкурс на два етапа за избор на персонал на областният информационен център. Ще бъдат избрани трима служители, които ще работят в центъра. - обучение на избраните служители – на избраните служители ще бъде проведено обучение за работа с целевите групи и бенефициента, за предоставяне на информация за СКФ, НСРР и ОП на целевите групи, както и за предоставяне на информация за възможностите за кандидатстване по оперативните програми на място, по телефона и по електронна поща.Осигуряване на отговори и въпроси и ориентиране на посетителите към други специализирани източници на информация.Служителите, които ще бъдат назначени на работа в центровете, ще преминат обучения, организирани от Централния информационен офис.Те ще бъдат включвани и в обучения, които мрежата Европа Директно организира. Очаквани резултати: Обучените служители ще получат допълнителна квалификация за работа и ще придобият опит . Високо развити умения за работа в екип, възможност за делегиране на по-сложни задачи на служителите, развитие на новаторско мислене, добра практика на работа. Ресурс: Таблица № 1 от Бюджета на проекта
Дейност 6 Организиране и провеждане на културно-информационен ден и провеждане на процедури за избор на изпълнител на информационни брошури, афиши, публикации в медиите и репортажи, както и избор на изпълнител за организирането на културно-информаци Целта на събитието е да бъде отбелязан по нетрадиционен начин Деня на Европа, като се даде възможност на благоевградчани да опознаят страните членки на ЕС, европейските институции и ценности, да се популяризират възможностите за отдих и развлечения на открито сред природата и в същото време да се привлече вниманието на посланиците на страните – членки на ЕС към Благоевград като атрактивно място за туризъм и партньорство. В парк “Бачиново” ще бъде организирано изложение, с участието на посолствата на останалите страни членки на Европейския съюз, които ще представят страните по избран от тях начин /информационен щанд, изложба, викторина, представяне на традиционни за тяхната култура музика, облекло, храна, напитки, обичаи, и др./. Информационният център в Благоевград също ще участва с информационен щанд. Събитието ще е съпроводено с музикална програма на художествени състави от област Благоевград на открита сцена. Децата от Центровете за работа с деца в област Благоевград ще рисуват на тема “Обединена Европа”. Ще бъдат организирани различни спортни състезания през деня на 9 май. Ще бъдат организирани 3 културно-информационни дни - Европейски пикник. 6.1 Изготвяне на информационни брошури и афиши за представяне на проекта. Ще бъдат изготвени два вида информационни брошури: - брошури, които представят дейността на областния информационен център и услугите, които предлага; - брошури за културно –информационния ден – Европейски пикник; - афиши за информационните дни, които ще бъдат организирани в градовете Благоевград, Гоце Делчев и Сандански; Дейност 6.2 Публикации в медиите и на уебсайта на общината Очаква се по време на изпълнението на целия проект да бъдат направени общо 6 публикации за проекта в печатни медии и 4 репортажа в местна радио станция. Информация за началото, изпълнението на дейностите, края и резултатите от проекта ще бъде публикувана редовно на уеб-сайта на община Благоевград http://www.blgmun.com/. В два регионални вестника ще бъдат направени публикации за официалното откриване на Областния информационен център, в който ще бъдат представени дейността на центъра и услугите, които предлага, както и очакваните резултати. В двата вестника ще бъдат направени две отделни публикации със снимков материал – 1. за културно-информационния ден - Европейски пикник и постигнатите резултати при провеждането му. 2. за резултатите от проведените информационни дни в градовете Банско, Гоце Делчев и Сандански. Очаквани резултати: - активизиране на контактите между Област Благоевград, общините и страните – членки на ЕС на ниво Областен управител, Кмет – посланици и на ниво културни аташета – администрация; - популяризиране на културата на страните – членки на ЕС и реклама на постиженията на Област Благоевград и нейните културни институции; - провокиране на интереса на подрастващите към европейските ценности, и на най-малките жители на областта чрез интерактивни и забавни игри и чрез предоставяне на достъпна за възрастта им литература; - подкрепа на талантливите деца и възможност да провокират интереса на дипломатите, което е изключително мотивиращо за тях. - изготвени на 6 000 бр. брошури; - изготвени 400 афиша; - В местна телевизия / радио станция ще бъдат излъчени 4 репортажа включващи анкети, интервюта, открита телефонна линия, журналистически коментар/. Ресурс:- Организиране и провеждане на културно-информационен ден – Таблица № 8 от Бюджета на проекта; - брошури и афиши - Таблица № 6 от Бюджета на проекта; - публикации в медиите и репортажи - Таблица № 7 от Бюджета на проекта;
Дейност 9 Функциониране на информационния център Създадения областен информационен център ще извършва редица услуги : Информационни услуги: - Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефона, електронна поща или на място; - Разпространение на информация и документи по открити процедури на ОП; - Информация за добри практики; - Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; - В информационния център ще се предоставя обща информация за политиките на ЕС, както и информация, брошури и други материали за съответната област; Комуникационни дейности: - Работа с целевите групи; - Поддържане на постоянен контакт са УО и МЗ на оперативните програми; - Създаване и поддържане на активно сътрудничество с регионалните медии; Експертни дейности: - Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми; - Осигуряване на отговори и въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация; - Подготовка и предоставяне на информация до местни и областни медии; Логистични услуги: - Информационния център ще предоставя възможност за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси, както и достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника; - Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на територията на Област Благоевград; - Подкрепа при организиране на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; - Активно участие в информационните кампании са горепосочените органи; Резултат: Ориентиране на гражданите в множеството от информационни мрежи и ще им помогне в подходящия избор при търсенето на необходимата им информация, ще ги запознае с възможностите , които предоставя кохезионната политика, както и членството ни в ЕС. Ресурс: Таблица № 3 и № 4 и № 5 от Бюджета на проекта
Дейност 1. Формиране на екип за управление на проекта През първия месец от изпълнението на проекта Ръководителят ще мобилизира екипа по проекта, който ще се състои от Ръководител на проекта и Счетоводител. Ще бъде проведена работна среща, на която членовете на екипа ще се запознаят със задълженията си, с план-графика, сроковете за изпълнение и очакваните резултати от реализирането на дейностите. Очаквани резултати: Проведена първа среща на екипа на проекта; членовете на екипа запознати с длъжностните си характеристики; писмено възложени задачи; приети срокове за изпълнение на дейностите. Ресурс: Таблица № 11 от Бюджета на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 583 479 BGN
Общ бюджет: 477 803 BGN
БФП: 477 803 BGN
Общо изплатени средства: 466 783 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 477 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 73 533 BGN
2012 49 522 BGN
2013 138 211 BGN
2014 37 079 BGN
2015 168 437 BGN
466 783 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 406 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 62 503 BGN
2012 42 094 BGN
2013 117 479 BGN
2014 31 517 BGN
2015 143 171 BGN
396 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 030 BGN
2012 7 428 BGN
2013 20 732 BGN
2014 5 562 BGN
2015 25 266 BGN
70 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз