Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0046-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/015-01
Наименование: Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Подобряване на градската среда и качеството на живот в Община Благоевград
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на строителен надзор, строител и одиторска фирма
Дейност 6: Дейности по строителен надзор
Дейност 7: Дейности по извършване на СМР
Дейност 9: дейността се извършва 9,12,17,18,22 и 23 м. Одит Проверка и заверяване на междинни финансови отчети
Дейност 8: Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 10: дейността се извършва 9,12,17,18,23 и 24 м. Отчитане Подготовка и предаване на междинни технически и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 931 533 BGN
Общ бюджет: 5 019 467 BGN
БФП: 5 019 467 BGN
Общо изплатени средства: 5 019 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 019 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 796 056 BGN
2011 549 032 BGN
2012 1 674 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 019 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 266 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 376 647 BGN
2011 466 677 BGN
2012 1 423 222 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 266 547 BGN
В т.ч. Национално финансиране 752 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 419 408 BGN
2011 82 355 BGN
2012 251 157 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
752 920 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 5 #Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз