Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130823243 Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1233 София гр. София район Сердика бул. "Княгиня Мария Луиза" 110
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница 31.10.2008 46 700 46 700 0 46 700 25,80 Приключен
Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Пловдив-Бургас” 13.02.2009 111 941 111 941 8 692 117 833 31,27 Приключен
Подготовка на проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ ) 31.10.2008 78 900 78 900 0 78 900 35,23 Приключен
Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”) 06.01.2009 6 640 397 6 640 397 0 6 640 397 43,43 Приключен
Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница" 22.05.2009 85 823 591 58 274 218 13 245 441 54 098 385 75,37 В процес на изпълнение
"Технически помощ за консултантски услуги за изготвяне на необходимите пакети документация за процедури и дейности при подготовка за изпълнение на инвестиционни железопътни проекти" 03.06.2009 0 0 0 0 49,60 Приключен
Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на жп Линията Мездра – Г.Оряховица в България 24.06.2009 154 583 154 583 0 154 583 42,43 Приключен
Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите в Звената за изпълнение на проекти с Национална компания "Железопътна инфраструктура" - бенефициент по ОП "Транспорт, в изпълнение на разпоредбите на ПМС 197/2008 26.06.2009 21 286 21 286 0 21 286 52,87 Приключен
Техническа помощ за подготовка на проект "Изграждане на интермодален терминал в гр. София" - фаза 1 02.09.2009 49 768 49 768 0 49 768 42,67 Приключен
Подмагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на договор по проект "Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НК"ЖИ") 08.10.2009 44 875 44 875 0 44 875 20,00 Приключен
Укрепване на административния капацитет на ДП НКЖИ за подготовката, избора, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на железопътните проекти по ОП „Транспорт 2007-2013” (ОПТ), в качеството й на конкретен бенефициент по ОПТ в съответствие със сключеното Оперативно споразумение с Управляващия орган на ОПТ 18.08.2010 0 0 0 0 21,23 Приключен
„Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект “Модернизация на железопътната линия София-Пловдив” 28.10.2010 17 250 17 250 0 17 250 13,77 Приключен
"Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас" 07.02.2011 461 116 288 321 596 235 47 062 095 269 448 146 60,63 В процес на изпълнение
"Модернизация на железопътен участък "Септември-Пловдив"- част от Транс-европейската железопътна мрежа" 05.08.2011 630 626 259 200 000 000 321 181 204 166 106 855 49,84 В процес на изпълнение
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград” 06.03.2012 424 352 978 281 279 749 72 676 043 250 055 874 47,53 В процес на изпълнение
"Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП НКЖИ, като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 год." 11.05.2012 3 137 879 3 137 879 0 3 137 879 58,00 Приключен
„Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” 11.06.2012 0 0 0 0 16,13 Приключен
"Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г." 11.06.2012 301 504 301 504 0 301 504 26,87 Приключен
"Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на Централно управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” № 110" 05.09.2012 347 762 347 762 0 360 287 21,90 Приключен
Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” 15.10.2012 0 0 0 0 11,10 Приключен
„Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе” 05.10.2012 5 034 360 4 195 300 0 3 702 995 39,40 В процес на изпълнение
"Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г." 01.03.2013 8 638 421 8 638 421 0 8 705 641 45,83 Приключен
„Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи, свързани с обучения и развитие на човешките ресурси, за служители от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти съфинансирани от ОП „Транспорт” 2007-2013” 15.05.2013 0 0 0 0 14,90 Приключен
"Повишаване безопасността при работата в ДП "НКЖИ" 28.06.2013 208 897 167 118 46 508 167 118 14,50 Приключен
"Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап" 23.08.2013 89 826 650 62 260 198 12 634 621 51 054 654 29,70 В процес на изпълнение
„Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътeн участък Видин-Медковец” 15.10.2013 5 635 366 5 635 366 0 5 635 366 38,97 Приключен
"Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" 12.11.2013 9 505 773 9 505 773 0 9 506 192 37,87 Приключен
Подготовка на проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2" 10.12.2013 2 020 766 2 020 766 0 2 020 766 40,60 Приключен
„Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” 03.01.2014 56 608 344 39 116 600 8 057 020 22 702 246 24,23 В процес на изпълнение
"Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България-Пловдив 23.04.2014 3 428 518 2 062 060 1 367 365 2 062 060 31,70 Приключен
"Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г." 04.08.2014 2 921 548 2 921 548 0 2 921 548 28,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз