Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0002-C0001
Номер на проект: ДОПТ-3/22.05.2009 г.;ДОПТ-6/30.03.2015 г.
Наименование: Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 31.07.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: 1.Осигуряване на ефикасен, ефективен и устойчив транспорт. 2.Повишаване мобилността на населението и намаляване на социалната изолация на определени групи чрез създаване на условия за устойчивото развитие на транспортния сектор. 3.Спомагане за балансирано регионално развитие. 4.Подобряване качеството на живот и икономическия разстеж 5.Съдействане за подобряване на териториалната интеграция и хармонизация на страната с ЕС
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 274 218 BGN
Общ бюджет: 85 823 591 BGN
БФП: 58 274 218 BGN
Общо изплатени средства: 52 171 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 274 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 999 967 BGN
2010 15 629 358 BGN
2011 12 204 949 BGN
2012 13 013 662 BGN
2013 2 666 886 BGN
2014 1 656 206 BGN
2015 0 BGN
52 171 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 619 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 599 973 BGN
2010 12 503 487 BGN
2011 9 763 959 BGN
2012 10 410 930 BGN
2013 2 133 509 BGN
2014 1 324 965 BGN
2015 0 BGN
41 736 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 654 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 399 993 BGN
2010 3 125 872 BGN
2011 2 440 990 BGN
2012 2 602 732 BGN
2013 533 377 BGN
2014 331 241 BGN
2015 0 BGN
10 434 206 BGN
Финансиране от бенефициента 13 245 441 BGN
Индикатори
Индикатор 1 средна скорост
Индикатор 2 капацитет за трафик
Индикатор 3 Построени ж.п. линии
Индикатор 4 Електрифицирани ж.п. линии
Индикатор 5 Спестени милиони часове (ж.п.)
Индикатор 6 Спестени милиони евро (ж.п.)
Индикатор 7 1.Изготвяне на идеен проект на изпълнителя
Индикатор 8 Проектиране на железопътни мостове и съоръжения
Индикатор 9 3. Проектиране на контактна мрежа и свързаното оборудване**
Индикатор 10 4.Проектиране на надлези и подлези
Индикатор 11 5. Изпълнение на геоложки проучвания
Индикатор 12 6. Стр. работи (вкл. земно легло) и дренажни съоръжения**
Индикатор 13 7. Изграждане на жп мостове и съоръжения
Индикатор 14 8. Изграждане на надлези и подлези
Индикатор 15 9. Изграждане на контакта мрежа и свързано оборудване**
Индикатор 16 10. Доставки на резервни части, оборудване, иструменти и специални устройства след приключване
Индикатор 17 11. Корективни мерки по околна среда и по програма НАТУРА
Индикатор 18 2.1. Изготвяне на идеен проект за железен път
Индикатор 19 2.2. Изготвяне на идеен проект за контактна мрежа и електрозахранване
Индикатор 20 2.3. Изготвяне на технически проект за железен път
Индикатор 21 2.4. Изготвяне на технически проект за контактна мрежа и електрозахранване
Индикатор 22 2.5. Издаване на разрешение за строеж
Индикатор 23 2.6. Земни работи и дренажни съоръжения
Индикатор 24 2.7. Изграждане на горно строене
Индикатор 25 2.8. Изграждане на жп мостове
Индикатор 26 2.9. Строителни работи по изграждане на надлез при Генералово
Индикатор 27 2.10. Изграждане на подлези
Индикатор 28 2.11. Изграждане на железопътен мост на р. Марица
Индикатор 29 2.12. Монтиране на стълбове за контактна мрежа
Индикатор 30 2.13. Монтиране на конзоли за контактна мрежа и свързаното оборудване
Индикатор 31 2.14. Полагане на контактна мрежа
Индикатор 32 2.15. Доставка на траверси
Индикатор 33 2.16. Доставка на релси
Индикатор 34 2.17.Доставка на баласт
Индикатор 35 2.18. Изпълнение на корективни мерки по околна среда и по програма НАТУРА 2000
Индикатор 36 2.19. Изготвяне на екзекутивна документация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз