Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0096-C0001
Номер на проект: ДОПТ-41/10.12.2013 г.; ДОПТ-3/24.03.2015 г.;ДОПТ-2
Наименование: Подготовка на проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 18.11.2013
Начална дата: 10.12.2013
Дата на приключване: 11.04.2017
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2” е постигане на проектна готовност за довършването на рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас, което ще допринесе за изграждане на конкурентонспособна железопътна инфраструктура в Република България, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна Транс-европейска транспортна мрежа.
Дейности: 5. Оценка на въздействието върху околната среда
1. Подготовка за строителство
3. Оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти
2. Промяна на предназначението на земята и подготовка за отчуждения
4. Теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасетата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 487 472 BGN
Общ бюджет: 2 020 766 BGN
БФП: 2 020 766 BGN
Общо изплатени средства: 2 418 585 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 020 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 300 000 BGN
2015 2 118 585 BGN
2 418 585 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 717 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 255 000 BGN
2015 1 800 797 BGN
2 055 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 303 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 000 BGN
2015 317 788 BGN
362 788 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Изпълнена подготовка за строителство
Индикатор 2 (Д) 1.1 Изготвени Предпроектни проучвания
Индикатор 3 (Д) 1.2 Изготвени Идейни проекти
Индикатор 4 (Д) 1.3 Изготвен Технически проект
Индикатор 5 (Д) 1.4 Изготвен Работен проект
Индикатор 6 (Д) 1.5 Актуализирани Технически спецификации и приложения за изпълнение (строителство)
Индикатор 7 (Д) 1.6 Изготвени Технически спецификации и приложения за изпълнение (строителство)
Индикатор 8 (Д) 1.7 Изготвени Доклади за безопасност,съгласно изискванията на Наредба № 57 от 09.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
Индикатор 9 (Д) 1.8 Изготвени Технически паспорти
Индикатор 10 (Д) 1.9 Изготвени Уведомления за преценка на необходимостта от ОВОС
Индикатор 11 (Д) 1.10 Изготвени Приложения № 2 „Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС“ към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, при необходимост1
Индикатор 12 (Д) 1.11 Изготвени Задания за обхвата на Докладите по ОВОС, при необходимост1
Индикатор 13 (Д) 1.12 Изготвени АРП и финансово-икономически анализ за проектите
Индикатор 14 (Д) 1.13 Изготвени Стратегии за експлоатация и поддръжка
Индикатор 15 (Д) 1.14 Изготвени Доклади за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на проектите
Индикатор 16 (Д) 1.15 Изготвени Стратегии за изпълнението на проектите
Индикатор 17 (Д) 1.16 Изготвени Документации за кандидатстване за финансиране на строителството, включително изготвени резюмета
Индикатор 18 (Д) 2. Изпълнена промяна на предназначението на земята и подготовка за отчуждения
Индикатор 19 (Д) 2.1 Изготвени Задания за изработване на проекти за ПУП (ПРЗ и ПП)
Индикатор 20 (Д) 2.2 Изготвени ПУП (ПРЗ и ПП)
Индикатор 21 (Д) 2.3 Изготвени Кадастрални карти и регистри
Индикатор 22 (Д) 2.4 Изготвени Документации за отчуждителни процедури
Индикатор 23 (Д) 3. Изпълнена оценка на въздействието върху околната среда
Индикатор 24 (Д) 3.1 Изготвени Доклад/и за ОВОС при необходимост1
Индикатор 25 (Д) 4. Изпълнени теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасетата
Индикатор 26 (Д) 4.1 Изготвени Доклади за регистрираните археологически обекти,при необходимост2
Индикатор 27 (Д) 4.2 Изготвени Доклади за обход,при необходимост2
Индикатор 28 (Д) 5. Изпълнена оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти
Индикатор 29 (Д) 5.1 Изготвени Комплексни доклади от оценка на съответствиетона проектите със съществените изисквания към строежите
Индикатор 30 (Д) Изготвени предварителни проучвания и идеен проект по части Железен път и геодезия за изграждане на жп връзка между жп гара Бургас и летище София


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз