Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0068-C0001
Номер на проект: ДОПТ-7/11.06.12 ДОПТ-6/05.03.2013 ДОПТ-27/18.09.13
Наименование: "Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г."
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 09.05.2012
Начална дата: 11.06.2012
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и подобряване качеството на работа на отговорното структурно звено в Национална компания „Железопътна инфраструктура” - дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, при подготовката, наблюдението, контрола и изпълнението на инфраструктурните проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт”.
Дейности: Доставка и инсталиране на сървърна конфигурация – закупване на сървър с възможности за предоставяне на съвременни потребителски приложения, създаване на надеждна мрежовата архитектура и ефективна експлоатация на IT ресурсите.
Закупуване на компютърно и периферно оборудване – компютри с UPS към тях, монитори, преносими компютри, принтери, копирна, сканираща, видео и презентационна техника.
Закупуване на специализирани софтуерни програми – закупуване на специализиран софтуер за доставената компютърна и периферна техника, осигуряващ специфичните изисквания на дейностите на възложителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 321 900 BGN
Общ бюджет: 301 504 BGN
БФП: 301 504 BGN
Общо изплатени средства: 307 657 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 301 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 307 657 BGN
2015 0 BGN
307 657 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 256 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 261 508 BGN
2015 0 BGN
261 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 149 BGN
2015 0 BGN
46 149 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Закупуване на компютърни конфигурации (НКЖИ)
Индикатор 2 Закупуване на UPS към компютърните конфигурации (НКЖИ)
Индикатор 3 Закупуване на монитори 24” (НКЖИ)
Индикатор 4 Закупуване на преносими компютри 15,6” (НКЖИ)
Индикатор 5 Закупуване на цветни лазерни многофункционални устройства А3 (НКЖИ)
Индикатор 6 Закупуване на цветни лазерни многофункционални устройства А4 (НКЖИ)
Индикатор 7 Закупуване на дигитални видео камери (НКЖИ)
Индикатор 8 Закупуване на дигитални фотоапарати (НКЖИ)
Индикатор 9 Закупуване на мултимедиен проектор – с включен екран за прожектиране (НКЖИ)
Индикатор 10 Закупуване на софтуер – Adobe Acrobat Professional v.10 IE (9 IE) (НКЖИ)
Индикатор 11 Сървърна конфигурация с посочените технически показатели (НКЖИ)
Индикатор 12 Закупуване на софтуер – AutoCad 2012 LT (НКЖИ)
Индикатор 13 Закупуване на софтуер за управление на проекти (НКЖИ)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз