Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0008-C0001
Номер на проект: ДОПТ-25/23.08.2013 г.;ДОПТ-14/30.07.2014 г.
Наименование: "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2013
Начална дата: 23.08.2013
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се рехабилитират приемните здания на трите гари и прилежащите им територии, които се стопанисват и подържат от НКЖИ. Тъй като сградите и терените са разположени по протежение на железопътната инфраструктура, която е в процес на реконструкция и модернизация, те са класифицирани като приоритетни и попадат в обсега на Транс-европейската железопътна мрежа.
Дейности: 7. Надзор по време на строителството
6. Публичност
2. Строителство и изграждане
5. Техническа помощ
1.Възнаграждения (за планиране и проектиране)
3. Машини и инсталации
4. Непредвидени разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 140 783 BGN
Общ бюджет: 89 826 650 BGN
БФП: 62 260 198 BGN
Общо изплатени средства: 33 072 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 260 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 700 787 BGN
2014 7 786 753 BGN
2015 19 584 735 BGN
33 072 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 921 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 845 669 BGN
2014 6 618 740 BGN
2015 16 647 025 BGN
28 111 435 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 339 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 855 118 BGN
2014 1 168 013 BGN
2015 2 937 710 BGN
4 960 841 BGN
Финансиране от бенефициента 12 634 621 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Спестени хиляди часове (интермодалност)
Индикатор 2 Спестено време в милиони евро (интермодалност)
Индикатор 3 1. Рехабилитирани приемни здания на три гарови комплекса
Индикатор 4 2. Подменени водопроводни и канализационни системи
Индикатор 5 3. Подменени мрежи за високо и ниско напрежение
Индикатор 6 4. Подменени отоплителни и вентилационни системи
Индикатор 7 5. Фасадни работи (подмяна на с дограма и топлоизолация)
Индикатор 8 6. Монтаж на асансьори
Индикатор 9 7. Монтаж на ескалатори
Индикатор 10 8. Рехабилитация на вътрешни и външни паркинги
Индикатор 11 9. Рехабилитация на подземни преходи
Индикатор 12 1.2. Подменени водопроводни и канализационни системи (ЦГ София)
Индикатор 13 1.1. Рехабилитирани приемно здание (ЦГ София)
Индикатор 14 1.3. Подменени мрежи за високо и ниско напрежение (ЦГ София)
Индикатор 15 1.4. Подменени отоплителни и вентилационни системи (ЦГ София)
Индикатор 16 1. 6. Монтаж на асансьори (ЦГ София)
Индикатор 17 1.5. Фасадни работи (подмяна на с дограма и топлоизолация) (ЦГ София)
Индикатор 18 1.7. Монтаж на ескалатори (ЦГ София)
Индикатор 19 1. 8. Рехабилитация на вътрешни и външни паркинги (ЦГ София)
Индикатор 20 1.9. Рехабилитация на подземни проходи
Индикатор 21 1.10. Рехабилитация на пешеходен подлез (ЦГ София)
Индикатор 22 1.11. Рехабилитация на постови кабини (ЦГ София)
Индикатор 23 1.12. Рехабилитирани перони и перонни покрития за 8 перона с обща дължина (ЦГ София)
Индикатор 24 1.13. Рехабилитация на контактната мрежа в рамките на перонните покрития (ЦГ София)
Индикатор 25 1.14. Вертикална планировка (ЦГ София)
Индикатор 26 1.15. Система за визуална комуникация за ориентация на пътниците( вкл. информационни табла, табели пиктограми и др.) (ЦГ София)
Индикатор 27 2.1. Рехабилитирани приемно здание (жп гара Бургас)
Индикатор 28 2.2. Подменени водопроводни и канализационни системи (жп гара Бургас)
Индикатор 29 2.3. Подменени мрежи за високо и ниско напрежение (жп гара Бургас)
Индикатор 30 2.4. Подменени отоплителни и вентилационни системи (жп гара Бургас)
Индикатор 31 2.5. Фасадни работи (подмяна на дограма и топлоизолация) (жп гара Бургас)
Индикатор 32 2.5.1 Подмяна на дограма (жп гара Бургас)
Индикатор 33 2.5.2 Топлоизолация (жп гара Бургас)
Индикатор 34 2.6. Монтаж на асансьори (жп гара Бургас)
Индикатор 35 2.7. Изграждане на подпорен зид (жп гара Бургас)
Индикатор 36 2.8. Благоустройствени мероприятия (жп гара Бургас)
Индикатор 37 2.9. Озеленяване в това число защитно озеленяване (жп гара Бургас)
Индикатор 38 2.10. Рехабилитиране на перонни покрития и настилки (жп гара Бургас)
Индикатор 39 2.11. Рехабилитирани помощни сгради /стрелочни кабини и помощен пост/ (жп гара Бургас)
Индикатор 40 2.12. Система за визуална комуникация за ориентация на пътниците( вкл. информационни табла, табели пиктограми и др.) (жп гара Бургас)
Индикатор 41 3.1. Рехабилитирано приемно здание (жп гара Пазарджик)
Индикатор 42 3. 2. Подменени водопроводни и канализационни системи (жп гара Пазарджик)
Индикатор 43 3.3. Подменени мрежи за високо и ниско напрежение (жп гара Пазарджик)
Индикатор 44 3.4. Подменени отоплителни и вентилационни системи (жп гара Пазарджик)
Индикатор 45 3.5. Фасадни работи (подмяна на с дограма и топлоизолация) (жп гара Пазарджик)
Индикатор 46 3.5.1 Подмяна на дограма (жп гара Пазарджик)
Индикатор 47 3.5.2 Топлоизолация (жп гара Пазарджик)
Индикатор 48 3.6. Монтаж на асансьори (жп гара Пазарджик)
Индикатор 49 3.7. Рехабилитация на подземни проходи (жп гара Пазарджик)
Индикатор 50 3.8. Ремонт на магазия (жп гара Пазарджик)
Индикатор 51 3.9. Облагородяване на прилежащите терени на приемното здание (жп гара Пазарджик)
Индикатор 52 3.10. Система за визуална комуникация за ориентация на пътниците( вкл. информационни табла, табели пиктограми и др.) (жп гара Пазарджик)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз