Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175143383 "Атера"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София,бул."България"№60В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница” BG161PO001-2.1.02-0031-C0001
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Сапарева баня BG051PO001-5.2.07-0217-C0001
„Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница” BG161PO001-1.4.06-0015-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница" BG161PO001-1.4.07-0032-C0001
"Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" BG161PO001-3.1.03-0029-C0001
Въвеждане в редовно производство на иновативни технология и състав на лекарствен продукт BG161PO003-1.1.04-0015-C0001
Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня BG161PO001-4.1.03-0043-C0001
Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич BG161PO001-1.1.09-0043-C0001
Участвай в живота си-планирай бъдещето си! BG051PO001-1.1.07-0033-C0001
Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк "Рилски манастир" BG161PO005-3.0.11-0009-C0001
Разработване на иновативни решения за автоматизирано управление и координиране на регламентирания и възпрепятстване на нерегламентирания престой и паркиране BG161PO003-1.1.05-0241-C0001
„СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГР.ДУПНИЦА“ BG161PO001-1.4.09-0027-C0001
"Инициатива за безопасен труд в производството на Фактор ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0258-C0001
Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност BG051PO002-2.2.09-0053-C0001
Насърчаване на заетостта чрез осигуряване на стимули на териториална мобилност на работещите във фирма Бода стил ЕООД BG051PO001-2.2.03-0208-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз