Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0033-C0001
Номер на проект: ESF-1107-08-07001
Наименование: Участвай в живота си-планирай бъдещето си!
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ АМАЛА – ПРИЯТЕЛИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Да се повиши икономическата активност и да се интегрират уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда посредством повишаване на конкурентно способността им, подобряване на уменията им и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова квалификация.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта. Дейността предвижда: формиране на Екипа за управление на проекта, определяне отговорностите по изпълнение на всеки един от членовете, регулярни срещи на членовете на Екипа с всички включени в изпълнението на задачи по проекта лица за оценка на изпълнението. Установяване на самостоятелното техническо и финансово деловодство на проекта.
Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица от петте квартала на. Град Дупница /кв.Гиздова махала, кв.Спартак, кв.Каваклия, кв.Аракчийски мост и кв.Подина/ и с. Крайници За целта ще бъде нает един експерт- анализатор, който ще разработи адекватна методология за идентифицирането на обезкуражените лица, която да обобщава данни в хода на изпълнение на проекта. Ще бъдат разработени анкети, за да се улесни работата на оперативните асистенти, които ще извършват непосредствените дейности по идентифицирането на обезкуражените лица – попълване на анкети и провеждане на интервюта. Ще бъдат наети 4 оперативни асистента. На база проведените анкети ще се обобщат резултатите и ще бъде изготвен заключетелен доклад и анализ в края на процеса.
Дейност 3. Организиране и провеждане на мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация в ДБТ гр. Дупница и включването им в програми за обучение и осигуряване на заетост Дейността е необходима за да стимулира и насочи лицата за регистрация в ДБТ и включването им в обучения за придобиване на професионална квалификация и последваща заетост.
Дейност 4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми за обучение и осигуряване на заетост. Според заявените предварително в проектопредложението работни места за осигуряване на стажуване при работодател ще бъдат разработени обучителни програми за обучение по следните специалности: „Основни и довършителни работи”, „Озеленяване и цветарство” и „Строително дърводелство”. Същите ще бъдат съобразени със ниската степен на образование, липсата на професия, изгубените трудови навици на лицата от различните целеви група.
Дейност 5. Провеждане на обучения за придобиване на професионалната квалификация, Съгласно списъка на професиите до не по-висока от втора степен на професионална квалификация В проекта са включени три работодатели/партньори/, които са заявили своето желание да наемат лица завършили курсове за професионална квалификация по следните професии: - работник в озеленяването -20 броя - помощник в строителството – 20 броя - строител – 30 броя Обучението ще се извърши от ЦПО към ЕТ „Григор Купандолски- ГРИШАСМИЛ”, с лиценз от НАПОО №200312113/17.12.2003г.
Дейност 6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали мотивационно обучение На лицата преминали мотивационното обучение и курс за преквалификация ще бъде предложено включване в конкретно работно място, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки обучен.
Дейност 7. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение Включените в професионална квалификация 70 лица ще бъдат наети от партньорите по проекта за срок от три месеца на следните длъжности: В СД „Чакъров – Давидков” сие ще бъдат наети 30 лица като строители с място на работа град Бобошево, местност „Кощанево” В „Комосс” ООД ще бъдат наети 20 лица като работник в озеленяването, с място на работа „Разсадник” с.Яхиново. В „Манов и син строй ООД” ще бъдат наети 20 лица, като строителни работници, с място на работа в зависимост от адресите на строителните обекти
Дейност 8. Популяризиране и публичност на проекта. Финално техническо и финансово отчитане Изготвяне на информационни табели за обозначаване на офиса на Проекта, обучителните зали и местата за провеждане на практическите занимания и стажуване. Ще бъдат изработени и разпространени 300 бр. информационни брошури. Резултатите от Проекта ще бъдат публикувани на уеб-страницата на Сдружение „Амала приятели” и пратньорите по Проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 143 BGN
Общ бюджет: 141 030 BGN
БФП: 141 030 BGN
Общо изплатени средства: 140 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 429 BGN
2013 111 570 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 014 BGN
2013 94 835 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 414 BGN
2013 16 736 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 150 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 Лица, включени в стажуване
Индикатор 5 Лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Лица, преминали стажуване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз