Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/027-04
Наименование: „СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГР.ДУПНИЦА“
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 16.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Дупница, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата и жизнена среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие и опазване качеството на околната среда
Дейности: дейност 4 за допълнителен обект Изпълнение на СМР
дейност 7 за основен обект Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 5 за допълнителен обект Строителен надзор
дейност 2 за основен обект Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
дейност 3 за основен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 6 за основен обект Авторски надзор
дейност 5 за основен обект Строителен надзор
дейност 6 за допълнителен обект Авторски надзор
дейност 4 за основен обект Изпълнение на СМР
дейност 8 за основен обект Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 045 622 BGN
Общ бюджет: 5 407 314 BGN
БФП: 5 407 314 BGN
Общо изплатени средства: 5 086 050 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 407 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 662 500 BGN
2015 3 423 551 BGN
5 086 050 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 605 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 487 500 BGN
2015 3 063 177 BGN
4 550 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 801 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 000 BGN
2015 360 374 BGN
535 374 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 8 !Създадени нови работни места:временни
Индикатор 9 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителни обекти
Индикатор 10 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - допълнителни обекти
Индикатор 11 (Д) Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление - допълнителни обекти
Индикатор 12 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - допълнителни обекти
Индикатор 13 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - допълнителни обекти
Индикатор 14 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа - допълнителни обекти
Индикатор 15 (Д) Създадени нови работни места - временни - допълнителни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз