Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/030
Наименование: "Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 11.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Разработване и популяризиране на интегриран туристически продукт – развитие на туристическа атракция «Самуилова крепост» и свързаната с нея туристическа и техническа инфраструктура, в подкрепа на стимулиране на по-доброто опазване и съхранение на културно-историческото наследство и устойчивото социално-икономическо развитие в района на община Петрич.
Дейности: Дейност 1 Организация, мониторинг и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 3 Реставрация, консервация и експониране на обект Самуилова крепост
Дейност 4 Развитие на туристическа инфраструктура
Дейност 5 Развитие на дребномащабна техническа инфраструктура
Дейност 6 Авторски и строителен надзор
Дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8 Въвеждане на техники и програми за интерпретиране и анимиране на обекта
Дейност 9 Доставка на оборудване и съоръжения
Дейност 10 Съпътстващо обучение на персонала
Дейност 11 Кампания за популяризиране
Дейност 12 Осигуряване на публичност и информираност
Дейност 13 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 812 138 BGN
Общ бюджет: 1 643 284 BGN
БФП: 1 525 082 BGN
Общо изплатени средства: 1 519 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 525 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 119 834 BGN
2014 400 098 BGN
2015 0 BGN
1 519 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 296 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 951 859 BGN
2014 340 084 BGN
2015 0 BGN
1 291 943 BGN
В т.ч. Национално финансиране 228 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 975 BGN
2014 60 015 BGN
2015 0 BGN
227 990 BGN
Финансиране от бенефициента 110 963 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз