Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0031-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/028-03
Наименование: “Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница”
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 03.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Да се подобри достъпността и мобилността в Община Дупница чрез реконструкция и рехабилитация на извън регулационните отсечки от общинските пътища KNL – 1061 Дупница – Бистрица /1 500м./, KNL – 1056 Дупница – Яхиново /900м./, KNL – 3063 Дяково – Кременик /1 800м./, KNL – 2058 Дупница – Баланово /1 300м./.
Дейности: дейност 9: Визуализация и публичност на изпълнението на дейностите по проекта
дейност 2: Запознаване на обществеността със същността на ОПРР и проекта
дейност 7: Одит и Окончателен отчет за изпълнението на дейностите по проекта
дейност 5: Строително-ремонтни работи по реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от общински пътища
дейност 6: Строителен надзор
дейност 3: Процедури за избор на изпълнители за реализиране на проектните дейности и осъществяване на строителен надзор
дейност 1: Изготвяне на работен план от екипа за управление на проекта
дейност 8: Демонстрационно преминаване по пътя и оповестяване на резултатите от реализирането на проекта
дейност 4: Изработване на работен проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 993 003 BGN
Общ бюджет: 4 266 955 BGN
БФП: 4 266 955 BGN
Общо изплатени средства: 4 276 367 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 266 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 499 300 BGN
2010 993 790 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 98 793 BGN
2014 - 347 BGN
2015 2 882 418 BGN
4 276 367 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 626 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 424 405 BGN
2010 844 721 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 83 974 BGN
2014 - 295 BGN
2015 2 450 055 BGN
3 634 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 640 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 895 BGN
2010 149 068 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 14 819 BGN
2014 - 52 BGN
2015 432 363 BGN
641 455 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Повишаване ефективността на движение /на Реконструирани и рехабилитирани пътища/
Индикатор 5 @@Създаване на нови работни места
Индикатор 6 Намаляване на ПТП
Индикатор 7 Повишаване комфорта на пътуване /на Реконструирани и рехабилитирани пътища/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз