Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0015-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-11
Наименование: Въвеждане в редовно производство на иновативни технология и състав на лекарствен продукт
Бенефициент: "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и пълноценното включване на работниците с физически увреждания в работния процес.
Дейности: 1.Подготвителни дейности
2.Доставка, инсталиране, тестване и валидиране на оборудването. Обучение на персонала
2.1.Детайлна техническа спесификация
2.2.Разработка на тръжно досие и сформиране на оценителна комисия
2.3.Публикуване на обява
2.4.Отваряне на офертите, оценка и уведомяване на избраните доставчици
2.5.Подписване на договори с доставчици
2.6.Доставка на оборудването
2.7. Инсталиране, тестване и валидиране. Обучение на персонала
2.8. Инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на система за управление на производствените процеси
3.Заключителни дейности
Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 460 325 BGN
Общ бюджет: 4 690 462 BGN
БФП: 2 345 231 BGN
Общо изплатени средства: 2 345 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 345 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 345 231 BGN
2015 0 BGN
2 345 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 993 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 993 447 BGN
2015 0 BGN
1 993 447 BGN
В т.ч. Национално финансиране 351 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 351 785 BGN
2015 0 BGN
351 785 BGN
Финансиране от бенефициента 2 460 325 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Сключени договори с доставчици
Индикатор 10 Доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 11 Намаляване себестойността на продуктите произведени по новата технология (при запазване на цените на суровините и материалите)
Индикатор 12 Квалифицирани кадри за работа с новото оборудване
Индикатор 13 Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 14 Въведени нови технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз