Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0043-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/042-01
Наименование: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Сапарева баня
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината Подобряването на енергийната ефективност на общинската инфраструктура е дългосрочна цел на Община Сапарева баня. Усилията в тази посока датират от 2000 г., когато общината започва да трансформира поетапно топлоснабдяването на общински обекти от течни и твърди горива към геотермална енергия. Геотермалата енергия се осигурява от сондаж "Гейзера", който е с най-високата температура на Балканите. Изградена е система за пренос на топлоенергията, в която са включени 5 общински сгради: Училище "Христо Ботев", СПТУ, сградата на Общинска администрация, читалище "Просветен лъч" и целодневна детска градина "Св. Анна". До 2001 са били топлоснабдени първите 4 сгради. През 2002 г съвместен проект на Екологично Сдружение "За Земята" с общината реализира енергоспестяващи мерки в 4 общински сгради. Една от целите на
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
дейност 2 Организация и провеждане на тръжни процедури Организация и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Строително-монтажни работи Строително-монтажни работи
дейност 4 Независим строителен надзор Независим строителен надзор
дейност 5 Одит Одит
дейност 6 Разпространение на информация и публичност по проекта Разпространение на информация и публичност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 552 774 BGN
Общ бюджет: 528 959 BGN
БФП: 528 959 BGN
Общо изплатени средства: 449 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 528 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 305 407 BGN
2014 144 207 BGN
2015 0 BGN
449 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 449 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 305 407 BGN
2014 144 207 BGN
2015 0 BGN
449 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз