Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0009-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-9-104
Наименование: Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк "Рилски манастир"
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Рилски манастир
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 31.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на дейности, включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”
Дейности: Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 3.1. Разработване на образователни материали за представяне на парка; 3.2. Разработване на материали, продукти и др. за представяне на съответната защитена територия в туристически изложения; 3.3. Разработване и създаване на тематична експозиция “Редки и защитени видове на Природен парк „Рилски манастир”; 3.4. Изготвяне на ръководство за борба с инвазивния вид по дейност 1.5.; 3.5. Обособяване на интерпретационен кът по дейност 1.2.
Дейност 6: Организация и управление на проекта За цялостното изпълнение на дейността управление на проекта отговаря ръководителя. Основните стъпки при реализиране на дейността са: 1.1 Изготвяне на план за изпълнение на проекта 1.2 Избор на членове на екипа 1.3 Координация и управление на дейностите, включени в изпълнение в проекта. 1.4 Организация и управление на дейностите, свързани с публичност на проекта 1.5 Отчетност (подготовка на месечни доклади за напредък, тримесечни, годишни доклади за напредъка и окончателнен доклад във връзка с изпълнението на проекта) и съхранение на документацията по проекта 1.6 Мониторинг, контрол и вътрешна оценка на проекта. 1.7 Счетоводно и финансово управление 1.8 Избор на експерт – юрист Екипът за управление на проекта е формиран от служители на дирекцията и външни експерти.Изготвяне на актуализиран план за изпълнение на проекта дава възможност за ясна и последователна организация при изпълнението на проекта и се предвижда да бъде изготвен до края на първия месец от старта на проекта. Предвидено е дейностите по осигуряване публичност на проекта да се организират директно от координатора на проекта, със съдействието (където се налага) на всички останали експерти от екипа за управление и експертите, включени в изпълнението на дейностите. Задълженията за отчитане и докладване на текущото изпълнение, както и периодичната отчетност към договарящия орган са разпределени и описани в задълженията на отделните експерти.
Дейност 8: Закупуване на компютър с принтер и фотоапарат за целия проект В тази дейност е включено закупуване на 1 брой преносим компютър, 1 бр. принтер и 1 бр. фотоапарат. Техниката ще бъде необходима за изпълнението на проекта като цяло. Закупуването ще се извърши съгласно ЗОП.
Дейност 4: Планиране на управлението 4.1. Разработване на стратегия за развитието на туризма в парка; 4.2. Създаване и въвеждане на Географска информационна система за природен парк „Рилски манастир”
Дейност 5: Одит на проекта Извършването на одит ще бъде възложено по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като се възлага за целия период на изпълнение на проекта. Към исканията за средства ще бъдат представят междинни одитни доклади, съдържащи одитно мнение относно: - законосъобразността на провеждане на процедурите на възлагане на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; - законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, сключени в изпълнение на проекта, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; Към окончателното искане за средства ще бъде представен окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит.
Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство 2.1. Изграждане на екопътека за хора с трайни увреждания, маркиране, трасиране, полагане на подходяща настилка, изработване и монтаж на парапети, изработване и монтаж на подходяща инфраструктура (места за отдих, пейки, информационни табла и др.); 2.2. Изграждане и оборудване на посетителски-информационен пункт в местността Кирилова поляна. Монтаж на дървена сглобяема къща върху фундамент, обзавеждане на работно помещение и приемна зала, закупуване на оборудване, софтуер и др.; 2.3. Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк "Рилски манастир"
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1. Дейности за опазване и поддържане популациите на пролетно котенце, жълта тинтява, тис и златовръх; 1.2. Възстановяване и поддържане на популациите на Алпийски тритон в местообитания от типа 91 D0 /Мочурни гори/; 1.3. Поддържане местната популация на дива коза /Rupicarpa rupicarpa balkaniсa/; 1.4. Възстановяване и опазване на популациите на консервационно значими растителни вида – петниста тинтява и гусихиева ведрица на територията на природен парк „Рилски манастир”; 1.5. Ограничаване на негативното влияние на инвазивния вид Зановец и възможности за неговото намаляване на територията на природен парк „Рилски манастир”
Дейност 7: Мерки за публичност Пряко отговорен за изпълнението на дейността е координатора, с помощта на останалите експерти по проекта. Той ще прилага мерките за информация и публичност спрямо целевите групи. Групите са: (1) регионални и национални медии; (2) широка общественост; (3) междинно звено на ОПОС; (4) регионални и национални държавни институции. Основните стъпки при изпълнение на дейността са: 1. Организиране на 2 обобщаващи пресконференции в началото на проекта (2012 година) и при завършването му(2014 година).На прес конференциите ще бъдат поканени регионални медии, за да им се представи информация за целите и дейностите по проекта, както и за постигнатите резултати; За всички предвидени дейности в проекта ще бъдат организирани минимум по две пресконференции ( при започване и в края на съответната дейност). 2. Изготвяне и разпространение на прес съобщения при всеки етап от реализирането на проекта – минимум 15 прес съобщения до регионалните и национални медии; 3. Организиране на минимум 8 интервюта с ръководителя на проекта за регионални медии; 4. Изработване на информационни табели. (съдържащи информация за проекта и финансовия принос на програмата и Европейския фонд) 5. Изработване на информационни брошури за проекта (7 броя максимум, които ще бъде разпространени до всички заинтересовани институции, както и в информационния център на парка).6. Изработване на информационни стикери, които да се поставят се върху техника, оборудване и/или обзавеждане, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта. 7. Също така се предвиждат и 4 броя официални церемонии при стартиране и приключване на строителните обекти по дейност 2.1 и дейност 2.2. По време на строежа на двата обекта ще бъдат поставени по 1 билборд – общо два за двата строежа. След приключване на строителните дейности се предвиждат да бъдат поставени постоянни информационни табели – 2 броя, по една за всеки обект. 8.Поддържане на архив на всички публикации свързани с проекта и други доказателства необходими за изготвянето на докладите по напредъка. Архивът ще бъде част от общия архив на проекта. При осъществяването на всички мерки ще бъдат спазени изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност. Дейностите предварително ще бъдат консултирани с междинното звено на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 978 014 BGN
Общ бюджет: 844 774 BGN
БФП: 844 774 BGN
Общо изплатени средства: 723 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 844 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 603 BGN
2013 0 BGN
2014 261 821 BGN
2015 265 657 BGN
723 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 718 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 166 262 BGN
2013 0 BGN
2014 222 548 BGN
2015 225 809 BGN
614 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 340 BGN
2013 0 BGN
2014 39 273 BGN
2015 39 849 BGN
108 462 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Брой изградена екопътека за хора с увреждания
Индикатор 3 Брой информационно обезпечени туристически маршрути
Индикатор 4 Брой разработена и създадена тематична експозиция “Редки и защитени видове на Природен парк „Рилски манастир”
Индикатор 5 Брой местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности - местообитания от типа 91 D0-Мочурни гори
Индикатор 6 Брой възстановени популации на видове и местообитания - Алпийски тритон, дива коза, петниста тинтява и гусихиева ведрица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз