Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/043-01
Наименование: Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Чрез предвидените в проектното предложение дейности на реконструкция,модернизация и саниране на шестте детски градини на територията си, община Петрич отговаря на основната цел,заложена в изпълнение на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации»,а именно да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, чрез изпълнение на мерки по енергийна ефективност в шест детски градини на територията на Община Петрич, а именно ОДЗ№ 3 «Слънце» -детски ясли-гр.Петрич,ул.Тома Митов № 8,ОДЗ№ 3 «Слънце» -детска градина-гр.Петрич,ул.Тома Митов № 10,ОДЗ№3 «Слънце» -детска градина-филиал-гр.Петрич,ул.Св.СвКирил и Методий № 14,ЦДГ “Звънче”-филиал “Калина Малина” ,гр.Петрич,ул.”Солунска” № 19,ОДЗ № 2 ”Здравец”- гр.Петрич,ул.”Демир Капия ” № 3,ОДЗ «Синчец» - с.Първомай, община Петри
Дейности: дейност 1. Сформиране на екип за Управление
дейност 2. Разработване на до-кументация за учас-тие в процедури за възлагане на об-ществени поръчки и провеждане на процедурите според ЗОП
дейност 3. Изпълнение на строително монтаж-ни работи за за внедряване на енергийно-спестяващи мерки.
дейност 4. Извършване вътрешен мониторинг
дейност 5. Извършване на авторски и строи-телен надзор
дейност 6. Въвеждане в екс-плоатация обектите
дейност 7 . Популяризиране и информиране на обществеността
дейност 8. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 009 269 BGN
Общ бюджет: 878 631 BGN
БФП: 878 631 BGN
Общо изплатени средства: 743 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 878 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 536 034 BGN
2014 207 039 BGN
2015 0 BGN
743 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 746 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 536 034 BGN
2014 207 039 BGN
2015 0 BGN
743 073 BGN
В т.ч. Национално финансиране 131 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 @!$$ Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз