Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0208-C0001
Номер на проект: ESF-2203-08-07004
Наименование: Насърчаване на заетостта чрез осигуряване на стимули на териториална мобилност на работещите във фирма Бода стил ЕООД
Бенефициент: "БОДА СТИЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на заетостта чрез осигуряване на стимули за териториална мобилност на работещите във фирма «Бода стил» ЕООД
Дейности: Дейност 1:Управление и отчетност на проекта Дейностите по организация на управлението и отчетността на проекта ще допринесат за ефективното изпълнение на проектните дейности. „Бода стил” ЕООД се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на тяхното реализиране. За целта на първо място ще бъде сформиран екип по проекта, който ще отговаря за цялостното изпълнение. Екипът по проекта ще включва: ръководител и счетоводител, назначени на граждански договори с ясно разписани отговорности и задължения. Предвиждат се и следните последващи дейности: - Провеждане на регулярни срещи на проектния екип, - Административни и счетоводни дейности по проектното осигуряване; - Разработване и подаване на междинни и финални отчети (технически и финансови) и съответните искания за плащане. Гореизброените дейности ще се осъществяват в рамките на целия проект. Чрез заложените дейности по провеждане на регулярни срещи на проектния екип ще се осигури постоянен вътрешен мониторинг на проекта. Тези дейности дават информация за напредъка при изпълнението на проекта и възможност за коригиращи стъпки.
Дейност 4:Визуализация и публичност на проекта Сключване на договор за изработване на информационните материали, свързани с мерките по визуализация. Предвижда се да бъдат изработени: - Информационно табло, което ще бъде поставено на входа на производствената база на фирмата и ще указва името и стойността на проекта, реализиран с финансовата помощ на ЕС - флаери в тираж 50 бр., които да дават информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, както и за финансиращата програма - стикери, които ще бъдат поставени на всяко транспортно средство, което ще се използва за целите на проекта и които ще удостоверяват, че транспортната услуга се осъществява по проекта с подкрепата на ЕС - 2 публикации местни или регионални печатни и/или електронни медии, отразяващи напредъка по проекта.
Дейност 3 :Осигуряване на организиран транспорт до работното място и обратно на целевата група Превозът на работниците и служителите ще се извършва съгласно детайлно разписана транспортна схема, която включва 2 маршрута. Подборното разписание на всеки от маршрутите в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат служителите до работното място и обратно е посочено в т. 5.2.1, част Детайлна транспортна схема.
Дейност 2:Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и и сключване на договори с тях за превоз на работници и служители Дейността включва провеждането на процедура за избор на изпълнител – доставчик/ци на транспортна услуга. Тръжната процедура ще бъде проведена съгласно изискванията на ПМС № 69 от 2013 г. и в съответствие с указанията от страна на Договарящия орган при спазване на принципа за добро финансово управление. В рамките на проекта е предвидено да се осъществява превоз на работници и служители по 2 маршрута, като те ще бъдат включени в една процедура за определяне на изпълнител, разделена на обособени позиции съобразно маршрутите. Съгласно планирания размер на услугата ще бъде извършен избор на изпълнител със събиране на не по-малко от 3 оферти. След провеждане на процедурата ще се сключат договори с избрания/те доставчици на транспортни услуги.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Атера"ЕООД
МЕГАТРАНС 2009 ЕООД
ЕТ Калин Галев
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 709 BGN
Общ бюджет: 23 952 BGN
БФП: 23 952 BGN
Общо изплатени средства: 23 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 142 BGN
2015 18 810 BGN
23 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 371 BGN
2015 15 988 BGN
20 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 771 BGN
2015 2 821 BGN
3 593 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз