Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ГР.ПЛЕВЕН, УЛ.КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 14
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентоспосбността и постигане устойчиво развитие на "Еврострой РХ" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на СУОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 01.06.2011 19 142 14 356 5 632 14 356 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
„Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап” BG161PO001-1.4.02-0041-C0001
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” BG051PO001-5.1.01-0060-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0067-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ " Обзорче" гр.Обзор, ЦДГ с.Оризаре, ЦДГ с.Кошарица, ОДЗ "Калина Малина" гр.Несебър, и ПГ по туризъм "Иван Вазов" к.к Слънчев бряг в община Несебър BG161PO001-4.1.03-0078-C0001
„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” BG161PO001-3.1.02-0100-C0001
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" BG161PO001-4.1.04-0056-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа BG161PO001-4.1.03-0071-C0001
"Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа" BG161PO001-4.1.04-0047-C0001
Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени. BG161PO001-4.1.04-0004-C0001
Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции) BG161PO001-1.1.11-0065-C0001
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит BG161PO001-4.1.05-0014-C0001
„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПЕШЕХОДНА ЗОНА НА ГРАД ПЛЕВЕН” BG161PO001-1.4.09-0033-C0001
Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз