Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0060-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0014
Наименование: „Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи”
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: 1. Организиране на Център за консултации на лица от целевите групи. 2. Подбор на бенефициенти от целевите групи по проекта. 3. Провеждане на тръжни процедури. 4. Извършване на СМР и доставка на материали и оборудване, необходими за реализация на проекта. 5. Провеждане на обучения. 6. Организиране на изложба. 7. Разработване и разпространение на методология за работа на социално предприятие. 8. Публичност и информация. 9. Отчетност
Дейности: Организиране на Център за консултации на лица от целевите групи Центърът ще бъде организиран в рамките на проекта и ще се помещава в сградата, определена за социалното предприятие. В него за времето на проекта ще бъдат на разположение на нуждаещите се лица от целевите групи юрисконсулт, психолог и социален работник, които ще им предоставят необходима информация относно намиране на работа, защита на права, полезни съвети и др. В центъра ще бъде предоставяна и информация за проекта, планираните дейности, обучения и др.
Подбор на бенефициенти от целевите групи по проекта Ще бъде проведен подбор на желаещите лица от целевите групи и включването на 80 лица в проекта. Подборът ще се проведе от екипа по проекта, екипа на центъра за консултации, който ще бъде сформиран за целите на проекта (дейност №1) и представители на ДБТ и АСП, дирекция Социално подпомагане, в община Тетевен. В съответствие с нуждите на бенефициентите, регистрирани в ДБТ и АСП, дирекция Социално подпомагане, е предвидено в проекта да бъдат ангажирани 40 мъже и 40 жени, детайлно описани в т. 4.4 на настоящия формуляр. Лицата ще бъдат разпределени в групи в зависимост от тяхното физическо и психическо състояние. Те ще бъдат включени в дейностите по обучение в следните направления – мотивационно обучение (80 лица) и обучение за работа с компютър (80 лица), дърворезба (25 лица), готварство (25 лица) и изработване на сувенири (30).
Провеждане на тръжни процедури Избор на външни изпълнители за извършване на следните дейности: - Фирма/организация за провеждане на планираните обучения. За провеждане на обученията ще бъде проведена процедура за избор на външен изпълнител(и), към които ще бъдат поставени изисквания за технически и финансов капацитет, лиценз от НАПОО и опит в подобни дейности. - Фирми/организации за доставка на обзавеждането и оборудването, необходимо за провеждане на обученията; Фирми/организации за доставка на материали и консумативи за обученията; За целите на различните видове обучения ще бъдат закупени материали и консумативи, които ще са необходими за провеждане на теоретична и практическа част. - Фирма / организация за извършване на СМР в помещението, което ще бъде ползвано по проекта - Фирма / организация за изпълнение на дейност Публичност и информация.
Извършване на СМР и доставка на материали и оборудване, необходими за реализация на проекта - закупуване на материали и консумативи, необходими за провеждане на планираните обучения (описани подробно в приложение В-1 бюджет, т.3); - извършване на СМР в сградата, определена за стартиране дейността на социалното предприятие (описани подробно в приложение В-1 бюджет, т.10.2); - закупуване на оборудване, необходимо за работа на социалното предприятие (описани подробно в приложение В-1 бюджет, т.11).
Провеждане на обучения Обученията ще включват часове по теория и практика. Продължителността на всяко обучение е съобразена със спецификата на дейността. 1. провеждане на мотивационно обучение с всички 80 лица от целевите групи, вкл. в проекта. Лицата ще бъдат разпределени в 8 групи в зависимост от тяхното физическо и психическо състояние. Обучението следва да включва занимания за адаптация, справяне със стреса и работа в екип, личностно и професионално развитие и др., които следва да бъдат съобразени от избрания изпълнител със спецификата на работа с лицата от целевата група. Мотивационното обучение ще бъде мин. 120 часа и ще се проведе в рамките на 20 дни за всяка група, средно по 6 ч./ден. 2. Провеждане на обучение за работа с компютър на всички 80 лица, включени в проекта. Групите ще бъдат сформирани след провеждане на входни анкети, чрез които ще се установи нивото на компетенции на всяко лице. Обучението ще се проведе в рамките на 1 месец, средно по 6 ч./ден. 3. Провеждане на обучения за производство на спец. стоки и услуги. Предвидени са теоретична и практическа подготовка в следните направления: 3.1. Приложни изкуства и занаяти (дърворезба). Предвижда се обучението да бъде проведено с 25 лица, разпределени в групи по 8-9 човека, продължителност - 4 месеца за всяка група, като ежедневната заетост ще бъде в рамките на 6 ч./ден. 3.2. изработване на сувенири (пана, картички, мартеници, кукли и др.) – обучени ще бъдат 30 лица (3 групи по 10 човека). Продължителността на курса ще бъде в рамките на 4 месеца, а заетостта – 6ч./ден. Необходимите материали за практическото обучение ще бъдат осигурени от фирмата/ организацията изпълнител, с оглед спазване спецификата на обучителния процес. 4. Провеждане на обучение по готварство - в заниманията ще бъдат включени 25 лица, разделени в 3 групи, като всяка група ще бъде обучавана в рамките на 4 месеца, средно по 6 ч./ден. Необходимите материали за практическото обучение ще бъдат осигурени от избрания изпълнител, с оглед спазване спецификата на обучителния процес. Обученията ще бъдат съобразени с учебните програми, одобрени от НПОО. На лицата, които живеят извън гр. Тетевен ще бъдат осигурени средства за транспорт (5 лева/ на ден).
Организиране на изложба В подходящо за целта помещение в града ще бъдат изложение най-добрите изделия, изработени от лицата по време на практическите занимания по дърворезба, готварство и в часовете по изработване на сувенири, както и снимков материал от проведените обучения. Повишаване доверието на потенциалните работодатели от общината и региона в способностите и уменията на лицата от целевите групи. Повишаване възможностите за реализация на трудовия пазар на лицата от целевите групи. Популяризиране дейността на социалните предприятия, като форма на заетост. Повишаване информираността на лицата от целевите групи и др. заинтересовани страни за дейностите по проекта.
Разработване и разпространение на методология за работа на социално предприятие Разработване на методология за организация и управление на едно социално предприятие, която да послужи на организациите и фирмите, желаещи да се занимават с тази дейност с оглед използване потенциала на лицата в неравностойно положение и да осигурят заетост на лицата в неравностойно положение. Изготвянето на методологията ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно условията на настоящата схема и изискванията на Договарящия орган. Методологията ще бъде разпространявана в община Тетевен и сред заинтересованите страни.
Публичност и информация 1. Изготвяне и разпространение на информационни брошури: 1.1. в началото на проекта ще бъдат изготвени, отпечатани и разпространени сред широката общественост в община Тетевен 1000 бр. информационни брошури, съдържащи информация за проекта, за инициативата за създаване на ново социално предприятие в гр. Тетевен и възможностите, които се предоставят на лицата на от целевите групи за включване в пректа. Тираж – 1000 бр., формат А4, пълноцветен печат. 1.2. при приключване на проекта за популяризиране на постигнатите резултати ще бъдат изготвени и разпространени 1000 бр. информационни брошури, които ще включват снимков материал и информация за изпълнението на проекта и за постигнатите резултати. Тираж – 1000бр., до 50 стр., формат А5, пълноцветен печат. 2. изготвяне на 2 бр. информационни табели, които ще бъдат поставени на видно място в сградата на община Тетевен и в сградата на ул. "Полковник Орлов" № 3, определена за изпълнение на дейностите по проекта. 3. Провеждане на прес-конференции – 2 бр. – една при стартирането и една при приключването на проекта. Ще бъдат поканени представители на медии, гражданското общество и заинтересовани страни.
Отчетност Периодична отчетност по време на изпълнението на проекта ще се проведе от членовете на екипа съгласно изискванията на Договарящия орган и с оглед осигуряване на нормалното изпълнение на дейностите. Одит по проекта ще бъде изготвен от дипломиран експерт-счетоводител за установяване целесъобразността и ефективността на разходите по проекта. Задължителна дейност за проекти над 200.000,00 лева. Изготвяне на финални финансов и технически отчет от екипа по проекта за извършените дейности и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 585 BGN
Общ бюджет: 261 233 BGN
БФП: 261 233 BGN
Общо изплатени средства: 261 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 69 517 BGN
2011 0 BGN
2012 191 681 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 59 089 BGN
2011 0 BGN
2012 162 929 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 428 BGN
2011 0 BGN
2012 28 752 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 3 Информационни кампании за привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество
Индикатор 4 Лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз