Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/058-02
Наименование: Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени.
Бенефициент: Община Угърчин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Угърчин
Описание
Описание на проекта: Настоящия проект “ Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка, в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: Почистване на 470м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени “ цели ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението от общинския център на община Угърчин – гр. Угърчин, участъка между мостове №3 и №4 за изграждане и укрепване на речното корито. Настоящия проект третира І-вия етап от почистването и укрепването коритото на река Каменица. Той включва: - Почистване коритото на река Каменица в участъка от км. 0+000 до км. 0+471 от наноси и растителност; - Преоткосиране и оформяне на профила на реката в участъка от км. 1+800 до км. 0+455; - Изпълнение на 72м. подпорни стени в 36 метров участък, започващ от изпълнената до сега част на корекцията – мост №4(от км.2+184 до км. 0+455).
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор) подготовката на дейността е м. юни 2012, а изпълнението през м. май-септ. 2013г.
дейност 5 (Авторски надзор) подготовката на дейността е м. юни 2012, а изпълнението през м. май-септ. 2013г.
дейност 6 (Одит на проекта подготовката на дейността е м. юни 2012, а изпълнението през м. май-септ. 2013г.
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на обекта, нанасяне в кадастъра и въвеждане в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информация и публичност по проекта) дейността се извършва 1,15, 19 и 24 месеци от началото на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 441 034 BGN
Общ бюджет: 288 529 BGN
БФП: 284 010 BGN
Общо изплатени средства: 269 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 284 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 269 810 BGN
2015 0 BGN
269 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 241 409 BGN
2015 0 BGN
241 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 401 BGN
2015 0 BGN
28 401 BGN
Финансиране от бенефициента 4 519 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз