Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/006-01
Наименование: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни социални услуги в общността за децата над 3 г. възраст от ДМСГД и за децата и младежите с увреждания, от ДДУИ и ДДФУ, които напускат или ще бъдат изведени от социалните институциите е общата цел на проектно предложение «Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг”. Така формулирана, тя е в пълно съответствие с основната цел на операцията 1.1: „Социална инфраструктура”, а именно „да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии”. Проектното предложение се вписва в настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта. Одит
дейност 2 Консултантски услуги
дейност 3 Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и реконструкция на сграда, предназначена за защитено жилище
дейност 4 Авторски надзор
дейност 5 Независим строителен надзор
дейност 6 Доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане за ЦНСТ и защитеното жилище
дейност 7 Информация и публичност на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 094 751 BGN
Общ бюджет: 1 044 001 BGN
БФП: 1 044 001 BGN
Общо изплатени средства: 1 044 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 044 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 383 163 BGN
2013 241 253 BGN
2014 419 585 BGN
2015 0 BGN
1 044 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 887 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 325 688 BGN
2013 205 065 BGN
2014 356 647 BGN
2015 0 BGN
887 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 474 BGN
2013 36 188 BGN
2014 62 938 BGN
2015 0 BGN
156 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 6 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 7 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз