Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0041-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/007-01
Наименование: „Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап”
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 26.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот и да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на гр. Горна Оряховица и агломерационния ареал.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Мерки за публичност
дейност 3: Изработване на работни проекти в част Дендрология” и част „Архитектура” на парк „Пролет”, и част „Конструкции” на Рампа за достъпна среда – Източен вход на сграда на Община Горна Оряховица
дейност 4: Избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап
дейност 5: Избор на изпълнител на строителен надзор
дейност 6: Изпълнение на СМР
дейнсот 7: Упражняване на авторски и строителен надзор
дейност 8: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 206 087 BGN
Общ бюджет: 3 150 543 BGN
БФП: 3 150 543 BGN
Общо изплатени средства: 3 100 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 150 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 786 952 BGN
2012 2 313 894 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 100 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 677 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 668 909 BGN
2012 1 966 810 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 635 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 472 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 118 043 BGN
2012 347 084 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
465 127 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни
Индикатор 8 индикатор: Брой квадратни метри изградени съоръжения за достъпна среда
Индикатор 9 индикатор:Брой монтирани съоръжения за набрюдение и контрол(камери за видеонаблюдение)
Индикатор 10 индикатор: Сформиран екип
Индикатор 11 индикатор: Проведени рекламно-информационни кампании
Индикатор 12 индикатро: Избрани изпълнители на СМР по подобекти
Индикатор 13 индикатор: Избрани изпълнители на Независим строителен надзор по подобекти
Индикатор 14 индикатор: Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз