Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000696327 Столична Община
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Московска" 33
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
СОЦИО - Столична Община - Център за Интеграция и Образование 17.06.2008 92 638 92 638 0 92 629 18,00 Приключен
"Социални услуги за достоен и независим живот" 13.05.2008 56 954 52 261 6 854 52 058 13,00 Приключен
Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция "Административна" на "Направление Архитектура и Градоустройство" към СО чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър 12.06.2009 257 016 257 016 0 257 016 18,00 Приключен
„Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община” 21.10.2009 4 496 247 4 482 278 23 419 4 482 278 24,00 Приключен
УЧИЛИЩНИ КЛУБОВЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО" 18.09.2009 111 426 111 426 0 111 405 10,00 Приключен
„Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.” 05.02.2010 518 147 518 147 0 518 147 24,00 Приключен
„Социални услуги за достоен и независим живот - 2” 02.11.2010 169 921 169 921 0 156 910 14,00 Приключен
Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община 13.12.2010 4 900 346 3 119 544 2 126 932 2 651 613 24,00 Приключен
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община 03.06.2011 1 191 380 980 079 215 101 931 075 24,00 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 23.06.2011 828 550 819 580 8 970 778 601 24,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ 12.07.2011 641 822 641 822 0 641 597 53,80 Приключен
Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община 27.07.2011 295 485 193 248 999 361 54 459 987 250 127 708 63,07 Приключен
Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк 09.08.2011 708 889 708 889 0 673 445 24,00 Приключен
Проект за интегриран столичен градски транспорт 23.08.2011 71 210 038 71 210 038 0 77 197 486 62,00 Приключен
Модерната администрация – гарант на модерното образование 07.07.2011 253 667 253 667 0 240 691 23,37 Приключен
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода 23.11.2011 5 753 298 4 325 542 1 504 676 4 325 542 34,33 Приключен
"Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)" 17.01.2012 936 988 936 988 0 936 988 55,03 Приключен
Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София 31.01.2012 3 938 419 3 875 720 71 087 3 922 868 40,00 Приключен
Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София 10.02.2012 194 013 194 013 0 194 013 18,00 Приключен
"Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територята на район "Овча купел" за м. "Овча купел-стара част" и кв. "Горна Баня" 17.02.2012 774 854 774 854 0 774 854 50,13 Приключен
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община 16.02.2012 7 168 067 7 168 067 0 7 168 067 38,23 Приключен
"Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал "Суходол" и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им" 02.03.2012 2 176 055 2 086 877 1 122 724 2 086 877 42,57 Приключен
Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им 08.08.2012 52 379 976 49 546 220 16 185 028 49 546 220 44,37 Приключен
Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица "Минск" и бул. "Панчо Владигеров" 08.08.2012 1 866 002 1 708 698 590 301 1 689 924 37,27 Приключен
Изграждане на дублъор на ляв Владайски колектор 08.08.2012 9 788 288 9 494 640 4 545 566 6 079 492 41,33 Приключен
Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома” 19.11.2012 225 460 225 460 0 209 587 14,00 Приключен
Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша” 07.01.2013 62 288 62 288 0 62 288 18,00 Приключен
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване 20.05.2013 9 691 495 9 691 495 0 9 206 920 36,90 Приключен
Изграждане на Комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община 15.10.2013 392 411 392 411 0 392 411 14,00 Приключен
Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси 21.10.2013 59 635 256 59 635 256 0 59 635 256 25,70 Приключен
Доставка на 10бр метровлакове за участъците от етап 3 на проект за разширение на метрото в София: лот 1, бул. Цариградско шосе - летище София и лот 2 ж.к. Младост 1 - Бизнес парк Младост 4 21.10.2013 80 160 817 80 160 817 0 80 160 817 21,63 Приключен
Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси 21.10.2013 59 952 733 59 611 002 462 042 64 835 097 22,00 Приключен
Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столична община 2014-2020 година 27.11.2013 0 0 0 0 7,53 Приключен
Повишаване компетентността и ефективността на услугите в районна администрация „Красно село” чрез изграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите 23.01.2014 75 283 75 283 0 75 283 11,13 Приключен
Устойчиво Следване на Практики за Ефективност, Ефикасност и Екипна Хармония 27.05.2014 50 013 50 013 0 50 013 12,00 Приключен
„Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“ 13.06.2014 1 286 933 1 286 933 0 1 286 678 14,00 Приключен
"Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на териториите на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община" 18.09.2015 3 101 869 3 101 869 0 3 101 869 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
ДА УЧИМ И ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО 17.06.2008 18,00 Приключен
"Различни и заедно във футбола, в един отбор, в едно училище" 17.06.2008 18,00 Приключен
"Мостове за диалог и доверие" 17.06.2008 15,00 Приключен
"Училищна мрежа за интеграция" 17.06.2008 15,00 Приключен
Приемни групи за подкрепа (ПГП) в мултиетническа среда 17.06.2008 17,00 Приключен
Път към славата 19.06.2008 12,00 Приключен
Изграждане на WEB-базиран ученически информационен център 02.07.2008 15,73 Приключен
“София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите” 27.08.2008 12,00 Приключен
"УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ НА ФОЛКЛОРНОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 20.10.2009 14,20 Приключен
„Ателие- Млад дизайнер” 13.11.2009 18,00 Приключен
Домашни грижи за независим и достоен живот 03.11.2010 14,00 Приключен
Подкрепа за единно бъдеще 03.09.2011 15,23 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Мога да съм полезен - Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания 20.03.2012 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз