Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/003-01
Наименование: Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляване на потреблението на енергия, съответно емисиите на парникови газове, а също и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите
Дейности: дейност 2 (Мобилизация, управление на изпълнението и приключване на Проекта)
дейност 3 (Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедури по ЗОП/НВМОП и сключване на договори с избраните изпълнители)
дейност 4 (извършване на СМР, с цел енергоспестяване в 9 училища на територията на СО)
дейност 5 (строителен надзор на СМР за енергийна ефективност за 9 обекта, включени във Формуляра за кандидатстване)
дейност 6 (дейността се извършва 4,5 и от 7 до 21 м.) (авторски надзор по време на строителството за 9 обекта, включени във Формуляра за кандидатстване)
дейност 7 (Изпълнение на мерки за информираност и публичност, съгласно изискванията на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.)
дейност 8 (одит на проект )
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 848 184 BGN
Общ бюджет: 4 900 346 BGN
БФП: 3 119 544 BGN
Общо изплатени средства: 2 651 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 119 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 047 167 BGN
2013 1 604 446 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 651 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 651 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 047 167 BGN
2013 1 604 446 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 651 613 BGN
В т.ч. Национално финансиране 467 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 126 932 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 индикатор!!!:Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз