Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.2-02/2011/005
Наименование: "Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на териториите на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 23.12.2014
Начална дата: 18.09.2015
Дата на приключване: 18.05.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими групи и в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия, създаване на предпоставки за пространствена интеграция, социално включване и мотивация за активно включване в обществения живот.
Дейности: дейност 1 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 2 (Организация и управление на проекта)
дейност 3 (Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”)
дейност 5 (Строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 4 (Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане)
дейност 6 (Визуализация и публичност на проекта)
дейност 7 (Независим финансов одит, отчетност и мониторинг на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 860 875 BGN
Общ бюджет: 3 101 869 BGN
БФП: 3 101 869 BGN
Общо изплатени средства: 1 701 306 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 101 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 701 306 BGN
1 701 306 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 636 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 446 110 BGN
1 446 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 465 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 255 196 BGN
255 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрена социална жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 2 (Д) Брой лица от целевата група, облагодетелствани от подобрената социална жилищна инфраструктура (т.е. брой лица, настанени в социалните жилища)
Индикатор 3 (Д) Брой осигурени индивидуални социални жилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз