Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0272-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: УЧИЛИЩНИ КЛУБОВЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 2. Обучение на екипи за реализиране на училищна програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
3. Създаване и реализиране на училищна програма за обучение по безопасност на движението чрез въвеждане на разнообразни форми за извънкласни дейности
4. Подобряване на условията за провеждане на ефективно обучение по безопасност на движението чрез създаване на подходяща интерактивна учебна среда – обзавеждане на училищни кабинети и площадки за безопасност на движението.
5. Реализиране на училищни кампании за повишаване информираността, относно културата на поведение на всички участници в пътното движение и превенция на рисково поведение на децата като участници в пътното движение.
1. Провеждане на изследване с цел измерване на нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние в близост до училищата и районните администрации включени в проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 225 BGN
Общ бюджет: 111 426 BGN
БФП: 111 426 BGN
Общо изплатени средства: 111 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 825 BGN
2011 11 579 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 852 BGN
2011 9 843 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 974 BGN
2011 1 737 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 711 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз