Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.03-0001-C0001
Номер на проект: DIR-592113-1-9
Наименование: Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 20.04.2010
Начална дата: 27.07.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община
Дейности: Дейност 6 Одит
Дейност 5 Управление на проект
Дейност 8.2 Авторски надзор
Дейност 3.3 Строителство: съпътстваща инфраструктура
Дейност 1 Проучване и проектиране
Дейност 2 Покупка на земя
Дейност 3.5 Проектиране и строителство на Завод МБТ на отпадъци с производство на RDF гориво. (Втора Фаза)
Дейност 3.2 Строителство: инсталации за биологично третиране на зелени и био отпадъци
Дейност 4 Пилотен проект за въвеждане на разделно събиране в два района на София
Дейност 7 Публичност
Дейност 3.1 Строителство: депо за неопасни отпадъци
Дейност 8.1 Строителен надзор
Дейност 3.4 Доставка на машини и съоръжения за: 1. Оборудване, необходимо за подобряването на съществуващата инсталация за сепариране на битови отпадъци на площадка Суходол; 2. Оборудване за депо "Садината"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 537 381 BGN
Общ бюджет: 295 485 193 BGN
БФП: 248 999 361 BGN
Общо изплатени средства: 262 383 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 999 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 916 925 BGN
2012 24 816 993 BGN
2013 23 852 556 BGN
2014 84 000 699 BGN
2015 93 796 470 BGN
262 383 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 211 649 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 529 386 BGN
2012 21 094 444 BGN
2013 20 274 673 BGN
2014 71 400 594 BGN
2015 79 727 000 BGN
223 026 097 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 349 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 387 539 BGN
2012 3 722 549 BGN
2013 3 577 883 BGN
2014 12 600 105 BGN
2015 14 069 471 BGN
39 357 546 BGN
Финансиране от бенефициента 54 459 987 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците
Индикатор 2 Обслужващ път на площадката
Индикатор 3 Питейно - битово водоснабдяване
Индикатор 4 Промишлено и противопожарно водоснабдяване
Индикатор 5 Електозахранване на площадката
Индикатор 6 Обслужваща зона : контролно - пропусквателен пункти кантар, административна сграда, гараж, работилница, паркинг, трансформаторна станция
Индикатор 7 Дренажна система за инфилтрат
Индикатор 8 Дренажна система за повърхностни води
Индикатор 9 Дренажна система за подпочвени води
Индикатор 10 Повърхностно запечатване
Индикатор 11 Система за събиране на газа и горелка
Индикатор 12 Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
Индикатор 13 Клетка 1 на депото
Индикатор 14 Клетка 2 на депото
Индикатор 15 Автомобилен парк
Индикатор 16 Булдозер
Индикатор 17 Колесен товарач
Индикатор 18 Кантар
Индикатор 19 Компактор
Индикатор 20 Камион
Индикатор 21 Обслужваща зона
Индикатор 22 Инсталация за разделно събирани зелени отпадъци - Приблизително 24,000 т/г
Индикатор 23 Инсталация за разделно събирани био-отпадъци - Приблизително 20,000 т/г
Индикатор 24 Система за водоснабдяване
Индикатор 25 Електрозахранване – изграждане на две 20 kV кабелни електропроводни линии свързани с подстанция „Яна“ и подстанция „Верила“.
Индикатор 26 Сепарираща инсталация на площадка Суходол - Подобряване на съществуващото оборудване
Индикатор 27 Общ брой на създадени работни места- мъже
Индикатор 28 Общ брой на създадени работни места - жени
Индикатор 29 Количество твърди битови отпадъци (от домакинствата и промишлеността), подложени на третиране в завода.
Индикатор 30 RDF продукция
Индикатор 31 Остатъчни отпадъци за депониране (след третиране)
Индикатор 32 Compost Like Output (CLO) продукт (МБТ компост)
Индикатор 33 Годни за рециклиране.
Индикатор 34 Загуба на вода и въглерод при ферментацията.
Индикатор 35 Загуба на вода и въглерод при зреенето.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз